1. Hukuk Dairesi 2015/2961 E. , 2017/6087 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/2961 E. , 2017/6087 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:36

1. Hukuk Dairesi 2015/2961 E. , 2017/6087 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR : ... V.D.

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacı, ... parsel sayılı taşınmazı 05/12/2003 tarihinde yapılan ihale ile satın aldığını, davalılar tarafından açılan ihalenin feshi davasındaki dava dilekçesine göre taşınmazın iş bu davanın davalıları olan ... ... ... tarafından kullanıldığını, yine aynı davada müdahale dilekçesi vererek davaya dahil olan davalı ...’ın taşınmazın 17.000 m2'sini, davalı ...'nün ise 4.000 m2'sini kullandığını beyan ettiğini ileri sürerek davalıların müdahalesinin önlenmesine ve ihale tarihi olan 05.12.2003 tarihinden itibaren fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 16.000-TL ecrimisilin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davacının dava tarihi itibari ile dava konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu taşınmazın hazineye ait olduğu, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 05.12.2003 tarihinde yapılan ihale ile davacı tarafından satın alındığı, anılan ihalenin iptali için ... İdare Mahkemesine davalılar tarafından açılan davanın ret'le sonuçlandığı, yine ... Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ihalenin feshi davasının da reddedildiği ve kararın 13.05.2013 tarihinde kesinleştiği, yargılama sırasında 06.08.2013 tarihinde taşınmazın tapuda davacı adına tescil edildiği, karar tarihinde davacının taşınmazın kayden maliki olduğu anlaşılmaktadır.
Gerçekten de; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 705. maddesinde düzenlendiği üzere, taşınmazın mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Ancak miras, mahkeme kararı, cebri icra ve kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde mülkiyet tescilden önce kazanılır. Bu durumda davacının kazanımının TMK’nın 705/2. maddesinde öngörülen hallerden hiçbirisine girmediği ve tescilden önce kazanım sayılamayacağı açıktır.
Ne var ki dava tarihi itibariyle davacının taşınmazda kişisel hakkı mevcut olup davalıların davacının kişisel hakkından üstün tutulabilecek herhangi bir hakları olmadığı gibi yargılama aşamasında da taşınmaz davacı adına tescil edilmiştir.
Hal böyle olunca hem el atmanın önlenmesine hem de saptanacak ecrimisile hükmedilmesi gerekirken davacının dava tarihi itibari ile dava konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olmadığı şeklinde yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla