1. Hukuk Dairesi 2015/2394 E. , 2017/6521 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/2394 E. , 2017/6521 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:38

1. Hukuk Dairesi 2015/2394 E. , 2017/6521 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri ile müdahale talebinde bulunan ... tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, ehliyetsizlik, sahtecilik ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal tescil isteğine ilişkindir.
Davacı ..., kayden maliki olduğu dava konusu taşınmazının dava dışı vekil ... tarafından davalı ...’e 02.08.1989 tarihinde satış suretiyle temlik edildiğini, davalı ... tarafından da 08.11.1989 tarihinde diğer davalı ...’e devredildiğini, satış bedelinin kendisine ödenmediğini, okuma yazma bilmediğini, yaşlı ve cahil olduğunu, vekaletname verdiğini hatırlayamadığı için veklaetnamenin sahte düzenlenmiş olabileceğini ileri sürerek tapu iptali ve tescil istemiş, yargılama sırasında 24.05.2001 tarihinde davacı ...’nin ölümü ile mirasçılarından ..., davaya devam etmiştir.
Davalılar, vekaletnamenin ve yapılan satış işlemlerinin geçerli olduğunu belirtip davanın reddini savunmuşlar, davalı ...'in yargılama sırasında ölümü ile davaya katılan mirasçıları da davanın reddini savunmuşlardır.
Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece, "... Dava dilekçesinin içeriğinden ve davacı vekilinin yargılama aşamasındaki anlatımlarından davanın ehliyetsizlik yanında temlikte kullanılan 28.07.1989 tarih 4404 sayılı vekaletnamenin sahte düzenlenmiş olduğu iddiasına dayandığı açıktır. Ayrıca vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddialarını da içermektedir. Hal böyle olunca; anılan hukuki sebepler de incelenerek açıklığa kavuşturulması ve hasıl olacak bir sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yalnızca hukuki ehliyetsizlik inceleme konusu yapılarak yazılı biçimde davanın reddedilmesi doğru değildir." gerekçesiyle bozulmuş, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda yapılan yargılama neticesinde mahkemece, vekalet görevinin kötüye kullanıldığının sabit olduğu gerekçesiyle dava kabul edilerek tapu kaydının iptali ile miraspayı oranında davacı ... adına tesciline karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, davacı ...'in yargılama sırasında 24.05.2001 tarihinde öldüğü, 4721 sayılı TMK. nın 28. maddesi uyarınca ölümle hukuki şahsiyet sona erdiğinden, davada taraf sıfatının kalmadığı açıktır.
Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, yargılama sırasında ölen davacı ...'nin tüm mirasçılarının usulüne uygun olarak davada yer almalarının sağlanmasıdır.
Ne var ki, mahkemece anılan usuli eksiklik giderilmeden işin esası hakkında karar verilmiş olması doğru değildir.
Tarafların bu yöne değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 16.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla