1. Hukuk Dairesi 2015/2327 E. , 2017/6699 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/2327 E. , 2017/6699 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 02:39

1. Hukuk Dairesi 2015/2327 E. , 2017/6699 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR : ... V.D.

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi ve yıkım davası sonunda yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı vekili ve davalı ... ile ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hâkimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmaza davalılarca ev yapılmak suretiyle müdahale edildiğini ileri sürerek davalıların fiilen kullandıkları parselleri hangi hukuki sebebe dayanarak kullandıklarının, dayandıkları belgelerin sahte olup olmadığının veya hukuki geçerliliğinin olup olmadığının tespitini istemiş, 04/11/2013 havale tarihli dilekçe ile ... ada ... parselden gelen ... ada ... ... ... ... parsel sayılı taşınmazlara davalıların el atmalarının önlenmesine, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerin yıkımına karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... aşamalardaki beyanında,... parsel sayılı taşınmaza ev yapıp halen kullandığını, ... parsel sayılı taşınmazı dava dışı ... ...’in, ... parsel sayılı taşınmazı davalı ...’ın, ... parsel sayılı taşınmazı davalı ...’ın, ... parsel sayılı taşınmazı davalı ...’ın, ... parsel sayılı taşınmazı ise davalı ...’in dava dışı kızının kullandığını, bu yerlerin harici satış senedi ile davacının babasından satın alındığını belirtmiş, davalı ... dava konusu ... parsel sayılı taşınmazı davacının babasından harici satış senedi ile aldığını ve halen kullanmakta olduğunu, davalı ... dava konusu ... parsel sayılı taşınmazı kullandığını ve bu yeri davacının babasından haricen satın alan davalı ...’dan haricen satın aldığını, davalı ... ... parsel sayılı taşınmazdaki arsanın 400 m2’lik kısmını kullandığını, taşınmazı davacının babasından haricen satın alan davalı ...’dan haricen satın aldığını bildirmişlerdir.
Mahkemece; davacının mülkiyet hakkına üstünlük tanınmak suretiyle el atmanın önlenmesi ve yıkım isteklerinin davalılar ..., ..., ..., ... yönünden kabulüne, davalılar ... ve ... yönünden davalıların çekişme konusu taşınmazları kullanmadıkları gerekçesiyle davanın reddine, çekişme konusu ... parsel sayılı taşınmaz yönünden davalı ...’ın taşınmazı kullanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davacının mirasbırakanı ... ...’un paydaşı olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazın ifrazı sonucu oluştuğu iddia edilen ve 18.02.2013 tarihli rızai taksim ile davacı ... adına tescil edilen çekişme konusu ... ada ... ... ... ... parsel sayılı taşınmazlarda davalıların kayda dayalı bir hakkının bulunmadığı, davacının çekişme konusu taşınmazlara el atmanın önlenmesi ve üzerindeki yapıların yıkımına karar verilmesini istediği, sunulan ... 3. Noterliğinin 28/03/2000 tarih 3531 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde gayrımenkul satış vaadi sözleşmesine göre, davacının mirasbırakanı ...’in davalı ...’a ... ada ... parsel sayılı 8039 m2’lik taşınmazdan 200 m2 yer sattığı ve 1.500.000.000.TL satış bedelini nakten ve tamamen aldığı, yine 01/01/2003 tarihli adi yazılı sözleşmeye göre davalı ...’ın almış olduğu 200 m2 arsasına ek olarak 15 m2 yeri de davacının mirasbırakanından haricen satın aldığı,davalı ...’ın ise dava dışı ... ... ile birlikte 19.03.1998 tarihli adi yazılı “ifrazı yapılmış arsa satış sözleşmesidir” başlıklı belgeye göre davacının mirasbırakanı ...’ten ... ada ... parsel sayılı taşınmazın özel parselasyon yapılması sonucu oluştuğu belirtilen 208 m2'lik ... parsel sayılı taşınmazdan 160 m2 yeri 1.000.000.000.TL bedelle satın aldıkları, 24/04/2014 havale tarihli fen bilirkişi raporu ve ekli krokisine göre çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde B harfi ile gösterilen 112,50 m2 büyüklüğünde evin davalı ... kullanımında olduğu kabul edilerek mahkemece temyize gelen davalı ...’ın el atmasının önlenmesine ve üzerindeki evin yıkılmasına, çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmaz üzerinde C harfi ile gösterilen 75,44 m2, D harfi ile gösterilen 57,63 m2 büyüklüğünde ev ile E harfi ile gösterilen 19,10 m2 büyüklüğünde sundurmanın bulunduğu,ekli krokiye göre bu sundurmanın dava dışı ... parsel sayılı taşınmaza da taşkın olduğunun saptandığı, bu taşınmazın davalı ... kullanımında olduğu kabul edilerek mahkemece temyize gelen davalı ...’ın 15 parsel sayılı taşınmaza el atmasının önlenmesine ve C, D, E harfleri ile gösterilen ev ve yapıların yıkılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, Türk Medeni Kanununun 706, Türk Borçlar Kanununun 237, 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ve Noterlik Kanununun 60. maddeleri uyarınca, taşınmazların alım satımları resmi şekilde yapılmadıkça harici satın alma mülkiyetten kaynaklanan bir hak bahşetmez. Ancak, iyiniyetli zilyedin gerek Türk Medeni Kanununun 994. maddesi, gerekse 1940 tarih ve 2/77 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, taşınmazı kullanma yönünden kişisel bir hakkı bulunduğu kuşkusuzdur. Bu durumda, harici satış bedeli ile varsa zorunlu ve faydalı masrafları satın alana ödenmedikçe bedel yönünden satın alanın taşınmazı alıkoyma hakkı ( hapis hakkı ) vardır.
Öte yandan, kayıt malikinin yapmış olduğu harici satış sözleşmelerinin külli halefiyet ilkesi gereği mirasçılarını da bağlayacağı kuşkusuzdur.
Somut olaya gelince mahkemece, temyize gelen davalılar Hakkı ve Hasan yönünden el atmanın önlenmesi ve üzerindeki yapıların yıkımına karar verilen çekişme konusu ... ... parsel sayılı taşınmazların davacının mirasbırakanı ...’in paydaşı olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazdan gelip gelmediği hususu açıklığa kavuşturulmadan ve savunma yoluyla ileri sürülen harici satış olgusu ve buna ilişkin harici satış sözleşmeleri üzerinde yeterli inceleme yapılmadan, bir başka ifadeyle davalılarca sunulan harici satış sözleşmelerinin çekişme konusu ... ve ... parsel sayılı taşınmazları kapsayıp kapsamadığı hususu açıklığa kavuşturulmadan eksik tahkikatla sonuca gidildiği görülmektedir.
Hal böyle olunca, öncelikle davalı ... ve ...’ın kullanımında olduğu kabul edilerek el atmanın önlenmesi ve üzerindeki yapıların yıkımına karar verilen çekişme konusu ... ... parsel sayılı taşınmazların geldi ve gittilerini gösteren tüm tedavüllü tapu kayıtlarının getirtilmesi ve harici satışa konu edilen parsellerden gelip gelmediklerinin açıklığa kavuşturulması, davalı ... yönünden ... no’lu parselle ilgili harici satış senedi sunmamış olması, nitekim duruşmada ... no’lu parseldeki yeri davalı ...’den satın aldığını beyan etmesi,sunulan 28.03.2000 tarihli düzenleme şeklindeki gayrımenkul satış vaadi sözleşmesinde ise davalı ...’ın davacının mirasbırakanı Himmet’ten ... ada ... parsel sayılı taşınmazdan 200 m2 yer satın aldığının yazılı olması karşısında harici satışa konu yerin davalı ...’ın halen kullandığı yer olup olmadığının tereddüte mahal bırakmayacak şekilde saptanması ve davalı ...’ın ferağa icbar davası açıp açmadığı hususu üzerinde de durularak sonucuna göre bir karar verilmesi, davalı ... yönünden ise 19.03.1998 tarihli adi yazılı satış senedine göre davacının mirasbırakanından ... ada ... parselin özel parselasyon yapılması sonucu oluştuğu belirtilen ... no’lu parselden 160 m2 yer satın alması karşısında el atmanın önlenmesi ve üzerindeki yapıların yıkımına karar verilen ... parsel sayılı taşınmazın harici satış senedine konu edilen taşınmaz olduğunun ya da o taşınmazdan geldiğinin saptanması halinde davalı ... lehine hapis hakkı tanınmak suretiyle el atmanın önlenmesine karar verilmesi gerekirken değinilen yönler üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsizdir.
Davalılar ... ...’ın bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 22.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla