Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/5330 E. , 2017/7291 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/5330 E. , 2017/7291 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387984
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/5330 E. , 2017/7291 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM


Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın usulden reddine ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir.
Mahkemece, “...istenen düzeltme için öncelikle Tapu İdaresine başvurulması gerektiği, böyle bir başvuru yapılmadan açılan davanın dinlenemiyeceği...” gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir.
Gerçekten de, yeni Tapu Sicili Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden itibaren, idareye müracaat etme ön şartını yerine getirmeden dava açan ilgililerin davayı açmakta haklı olduklarını söyleyebilme olanağı yoktur.
Diğer taraftan, Tapu Müdürlüğünün davada ilgili(yasal hasım) sıfatıyla yer almış olması, vekili tarafından yargılama boyunca sağlanan hukuki yardımın ücretsiz bırakılması sonucunu doğurmaz.
Hal böyle olunca; kendisini vekille temsil ettiren davalı ... yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi isabetsizdir.
Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları