Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/5260 E. , 2017/7415 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/5260 E. , 2017/7415 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 492418
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/5260 E. , 2017/7415 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi-ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkin olup son bozma kararına uyularak davacının elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinin kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.
Davada hükmedilen ecrimisil miktarı kesinlik sınırı altında kaldığından davalının ecrimisile yönelik temyiz isteğinin reddine,
Elatmanın önlenmesine yönelik davalının temyiz itirazı yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün elatmanın önlenmesi yönünden ONANMASINA,
Ancak, davacı 11.062,09 TL ecrimisil alacağı için ... ... 12.İcra Dairesinin 2013/200 Esas sayılı dosyasıyla ( Eski ... 1.İcra Dairesinin 2013/200 Esas) takip başlatmış, davalının takibe itirazı üzerine takip durmuş, davacı itirazın iptali isteğiyle ... ... 13.Asliye Hukuk Mahkemesinde ( Yeni ... ... 30.Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/68 Esas ) itirazın iptali isteğiyle dava açmış, açılan davanın eldeki dava ile birleştirilmesine ilişkin verilen karar dairece 15.05.2017 tarihinde onanmıştır.
Hal böyle olunca, birleştirilen dava ile ilgili de bir karar verilmek üzere karar bozulmalıdır. Davalının temyiz itirazları bu yön itibariyle yerinde görüldüğünden kabulüyle, hükmün açıklanan nedenden ötürü BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları