Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/5205 E. , 2017/7097 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/5205 E. , 2017/7097 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389955
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/5205 E. , 2017/7097 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar tarefından temyiz edilmiş ise de; taraflar temyiz aşamasında ibraz ettikleri dilekçe ile "sulh" olduklarını bildirmişler ve sulh anlaşması ibraz etmişlerdir.
Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 315/1. maddesinde, sulhun kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğuracağı; 314. maddesinde ise, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman sulh yapılabileceği hükümleri düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca, 6100 sayılı ...nun 313 ve takip eden maddeleri gözetilmek suretiyle neticeye gidilmesi gerekeceği açıktır. Aynı yasada sulhun hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği öngörüldüğünden sulh konusunda gerekli irdeleme ve değerlendirme yapılarak bir karar verilmek üzere hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları