1. Hukuk Dairesi 2017/4957 E. , 2017/7355 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/4957 E. , 2017/7355 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:05

1. Hukuk Dairesi 2017/4957 E. , 2017/7355 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ... 'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, davalıların haklı ve geçerli bir neden bulunmaksızın maliki olduğu 101 ada 148 ve 149 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan evlerde oturmak suretiyle müdahale ettiklerini ileri sürerek elatmanın önlenmesi ile 7.000,00 TL ecrimisilin tahsilini istemiş, yargılama sırasında istemini 13.681,53 TL olarak artırmıştır.
Davalılar, dava konusu taşınmazları dava dışı 3. şahıslardan haricen satın aldıklarını, yıllardır kullandıklarını belirtip davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulü ile elatmanın önlenmesine, dava tarihinden geriye dönük 5 yıllık dönem için toplam 13.681,53 TL ecrimisilin yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki, davacıya ait çekişme konusu 101 ada 148 ve 149 parsel sayılı taşınmazların davalılar tarafından haklı ve geçerli bir neden olmaksızın kullanıldığı, davalıların taşınmazları 3. kişiden haricen satın aldıklarını savunmuş iseler de harici satıştan kaynaklanan haklarını ancak haricen satın aldıkları kişiye karşı ileri sürebilecekleri gözetilerek elatmanın önlenmesine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazlarının reddine.
Davalıların ecrimisile yönelik temyiz itirazına gelince;
Somut olayda, davacı çekişme konusu 101 ada 148 ve 149 parsel sayılı taşınmazları 22.07.2013 tarihinde satın alma suretiyle edinmiştir.
Ne var ki mahkemece, davacının malik olmadığı dönemi de kapsar şekilde 27.01.2009-27.01.2014 tarihleri arasındaki dönem için belirlenen ecrimisile hükmedilmiştir.
Öte yandan, davalılarca dava konusu 101 ada 148 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan evlerin kendileri tarafından yapıldığı savunulmasına rağmen mahkemece bu husus üzerinde durulmaması da doğru değildir.
Hal böyle olunca, dava konusu 101 ada 148 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan evlerin davalılar tarafından yapılıp yapılmadığının açıklığa kavuşturulması, davalılar tarafından yapıldığı saptanır ise davacının satın aldığı 22.07.2013 tarihi ile dava tarihi arasındaki dönem için sadece arz üzerinden belirlenecek ecrimisile hükmedilmesi gerekirken değinilen hususlar gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde bulunduğundan kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine,14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla