1. Hukuk Dairesi 2017/3293 E. , 2017/7538 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/3293 E. , 2017/7538 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:10

1. Hukuk Dairesi 2017/3293 E. , 2017/7538 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, tetkik hakimi ...’ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp, düşünüldü;

-KARAR-

Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup, hükmüne uyulan bozma ilamı sonrasında mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Bilindiği üzere; 6100 sayılı HMK'nun (HMK) 150. maddesinin birinci fıkrasında, “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir,” ikinci fıkrasında ; “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır.” Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.” dördüncü fıkrasında; “ Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir.” beşinci fıkrasında; “İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.” hükümleri yer almaktadır.
Hemen belirtmek gerekir ki, yukarıda içeriği açıklanan yasa hükümleri uyarınca, taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına ve yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiğinde kuşku yoktur.
Dairece verilen son bozma ilamından sonra yapılan 13.05.2016 tarihli celseye davacı vekili olarak daha önceden yetki belgesi sunan davacı vekili Av. ...ile davalı vekili olarak Av. ...’nun katıldığı, bu duruşmada Daire bozma ilamına uyulmasına ve rapor alınması için dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilerek, duruşmanın 07.10.2016 tarihine ertelendiği, 07.10.2016 tarihli celseye gelen olmadığı, davalı vekili olduğunu beyan eden Av. ...’nun gönderdiği mazeret dilekçesinin kabulüne karar verilerek duruşmanın 28.12.2016 tarihine ertelendiği, 28.12.2016 tarihli celseye sadece davalı vekili Av....’ın katıldığı, davayı takip etmeyeceklerini beyan ettiği, davacı vekilleri Av....'ın vekillikten çekilme dilekçeleri sunmaları nedeni ile söz konusu dilekçelerin davacıya tebliğine karar verilerek duruşmanın 17.03.2017 tarihine ertelendiği, bahsedilen vekillikten çekilme dilekçelerinin 11.01.2017 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 28.12.2016 havale tarihli vekaletname ile davacı ... tarafından Av....’in vekil olarak tayin edildiği, 17.03.2017 tarihli celseye yetki belgesi ile davacı vekili olarak Av....’in ve davalı vekilinin katıldığı, davacı vekilinin sunduğu vekaletnamenin boşanma vekaleti olduğu kabul edilerek , davacı vekiline yeni vekaletname sunması için süre verildiği ve duruşmanın 05.05.2017 tarihinde ertelendiği, ancak davacı vekili tarafından sunulan vekaletnamenin incelenmesinde, genel vekaletname başlığı ile boşanma davası ve bilumum davalar için verildiği, 05.05.2017 tarihli celsede davacının davasının 07.01.2017 tarihi itibari ile açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, mahkemece bilumum davalar için de yetki içeren, davacı vekili Av.... vekaletnamesinin boşanma vekaletnamesi olarak kabul edilmesi, davacının ilk vekaletname verdiği vekillerden birinin firari durumda olduğunu bilmemesi ve diğer iki davacı vekilinin de vekillikten istifa etmesinin davacı kusuru sayılamayacağı davacıya vekilinin istifasının tebliğinden sonra yetkili vekilince davanın takip edildiği gözönüne alınmadan yasaya aykırı olarak ve hukuki olmayan gerekçeyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
Davacının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla