1. Hukuk Dairesi 2017/2002 E. , 2017/7350 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/2002 E. , 2017/7350 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:13

1. Hukuk Dairesi 2017/2002 E. , 2017/7350 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 02.06.2014 gün ve 2012/581 Esas 2014/264 Karar sayılı hükmün düzeltilerek onanmasına ilişkin olan 22.12.2016 gün ve 2016/12800- 2016/11387 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil ve tazminat isteğine ilişkindir.
Davacılar, müşterek murisi olan anneleri ...’ın maliki olduğu 10 ada 19 parsel sayılı taşınmazını 14/04/2003 tarihinde davalıya satış göstererek devrettiğini, davalının da bu taşınmazın 65 m²'sini üçüncü bir şahsa sattığını,müşterek muris tarafından davalıya yapılan satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek taşınmazın tapu kaydının iptal edilerek, miras payları oranında mirasçılar adına tapuya kayıt ve tesciline ve davalının üçüncü şahsa yapmış olduğu hisse satışı ile zedelenen saklı paylarının tazmini için 5000 TL tazminatın davalıdan alınarak miras payları oranında kendilerine ödenmesine karar verilmesini istemişler, ıslahla tazminatı 30.465.-TL'ye yükseltmişlerdir.
Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairece, vekalet ücreti yönünde düzeltilerek onanmış, anılan karara karşı davalı vekili, temyiz incelemesine konu kararı veren yerel mahkeme hakimi ...'in, aynı kararın temyiz incelemesine katılması dolayısıyla tarafsızlığının şüpheye düştüğünü ileri sürerek reddi hakim ile yine anılan karara katılan diğer heyet üyelerinin de görüş bildirmeleri dolayısıyla ihsas-ı reyde bulunduklarını, temyiz incelemesinin yeni oluşturulacak bir heyet ile yapılması gerektiğini ileri sürerek karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Bilindiği üzere; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 39/3.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 40/4.maddesi uyarınca hukuk dairelerinin toplanmasını engelleyecek şekilde toplu ret talepleri dinlenemez. Bu itibarla, davalı vekilinin temyiz incelemesinin yeni oluşturulacak bir heyet ile yapılması talebini içeren karar düzeltme istemi yerinde görülmediğinden reddine.
Davalı vekilinin diğer karar düzeltme isteğine gelince; Temyiz incelemesine konu kararı veren yerel mahkeme hakimi ...'in, Yargıtay üyeliğine seçildikten sonra da yerel mahkemece kurulan hükmün temyiz incelemesini gerçekleştiren heyette yer alarak hükmün düzeltilerek onanması istikametinde oy kullandığı anlaşılmakta olup bu hususun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.
Bu itibarla, davalı vekilinin bu yöne değinen karar düzeltme isteminin HUMK 440.maddesi gereğince kabulüne, Dairenin 22.12.2016 tarih 2016/12800 Esas 2016/11387 Karar sayılı düzeltilerek onama ilamının ORTADAN KALDIRILMASINA ve dosyanın, Yargıtay Üyesi ...'in katılımı olmaksızın oluşturulan heyetle temyiz incelemesine geçildi.
Toplanan deliller ve tüm dosya içeriğinden; mirasbırakan ...’ın 10 ada 19 parsel sayılı taşınmazını oğlu davalı ...’a temlikinin diğer mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptanmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur
Ne var ki; davacılardan ...'nun 08.05.2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir.
Davacı ...'ın davadan feragatine ilişkin beyanı, HMK’nın 307. ve 311. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 11.04.1940 gün ve 70 sayılı ve HGK’nun 21.11.1981 gün ve 1981/2-551 sayılı kararları uyarınca, hükümden sonra ortaya çıkan temyiz ve karar düzeltme incelemesine engel oluşturan davacının davadan feragatına ilişkin hüküm verme yetkisi hükmü veren mahkemeye ait olduğundan davacı ...'ın davasından feragatı nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Davacı ...'ın davadan feragati nedeniyle, bu hususta karar verilmek üzere hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde yatırana iadesine, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla