1. Hukuk Dairesi 2017/1926 E. , 2017/7438 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/1926 E. , 2017/7438 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:14

1. Hukuk Dairesi 2017/1926 E. , 2017/7438 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 29.09.2015 gün ve 2014/33Esas-2015/169 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 11.01.2017 gün ve 9980-160 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalılar ... ... ... vekili tarafından istenilmiş olmakla, Tetkik Hakimi ...'nün raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi, Gereği görüşülüp, düşünüldü.

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal tescil isteğine ilişkindir.
Davacı; tarafların ortak miras bırakanının 4, 5, 182, 203, 1081, 1103 ve 1 parsel sayılı taşınmazları davalılara devrettiğini, yapılan işlemlerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı bedelsiz ve muvazaalı olduğunu, murisin banka hesaplarında bir hareketlilik olmadığını ileri sürerek davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptal edilerek miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini istemiş, 29.09.2015 tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir edilen 1.500,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine ilişkin karar, davalı ...,... ... ... vekili tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiş, Dairece onanmıştır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, mirasbırakan ...'in 15.11.1996 tarihli akitle 1103 parsel sayılı taşınmazdaki 9/16 payı, 182,203 ve 1081 parsel sayılı taşınmazlardaki 3/5 payını intifa hakkı saklı kalmak kaydıyla çıplak mülkiyetini davalı ...'e temlik ettiği, 20.05.2002 tarihli akitle Veysel'in 1081 parsel sayılı taşınmazdaki çıplak mülkiyeti mirasbırakana iade ettiği, halen mirasbırakan adına kayıtlı olduğu, 26.05.2000 tarihli akitle mirasbırakanın 676 parsel sayılı taşınmazdaki 3/5 payını davalı kızları ... ... ... 'ya temlik ettiği, imar işlemleri sonucu parselin 1578 ada 5, 1593 ada 4 ve 1625 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara gittiği, davalılardan ...'nın 1578 ada 5 ve 1625 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardaki payını sattığı, davalı ...'a mirasbırakan tarafından herhangi bir temlik yapılmadığı, yargılama sırasında davacı vekilin feragat dilekçesine ekli 29.09.2015 tarihli davalı ... ve davacı arasında imzalanan protokolde davacının eldeki davadan feragat edeceği, yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda tarafların birbirinden talepte bulunmayacağı, ancak diğer davalıların talepte bulunulması halinde davalı ... tarafından karşılanacağının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 6. maddesi "Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz." şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda, davadan öninceleme aşaması tamanlandıktan ve dâhi deliller toplandıktan sonra feragat dilekçesi sunulduğu gözetilerek, vekalet ücretinin tamamına hükmedilmesi gerektiği şüphesizdir.
Avukatlık Ücret Tarifesi 3/2 maddesinde ise; "Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." şeklinde düzenlenmiştir.
Hal böyle olunca, davalı ... yönünden imza edilen protokol, davalı ...'a temlik yapılmadığı ve davalı ...'nın iki taşınmazda adına kayıtlı pay bulunmadığı dikkate alınarak, her bir davalıya yapılan temlikin tespiti, davacının miras payı oranında belirlenecek dava değeri üzerinden nisbi vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
Anılan bu husus karar düzeltme isteği üzerine, yeniden yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından, bu yönlere değinen karar düzeltme isteğinin (6100 sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince kabulüne, Dairenin 11.01.2017tarih, 2016/9980Esas,2017/160Karar sayılı onama kararının ORTADAN KALDIRILMASINA ve yerel mahkemenin 29.09.2015 tarih, 2014/33Esas, 2015/169Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle, (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine,18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla