Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2017/1637 E. , 2017/7214 K.

1. Hukuk Dairesi 2017/1637 E. , 2017/7214 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2017/1637 E. , 2017/7214 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...SULH HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 04.05.2016 gün ve 2014/996 Esas 2016/426 Karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 13.10.2016 gün ve 2016/11069 Esas 2016/9405 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup, hüküm sulh hukuk mahkemesince verilmiştir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/lll-2 maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, sulh hukuk mahkemelerince verilen kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı düzenlenmiştir.
Eldeki dava ise, yukarıda anılan kanun maddesinde sayılan istisnalardan değildir.
Bu nedenle; (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) davacının karar düzeltme istemine ilişkin 16.12.2016 günlü dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde yatırana iadesine, 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları