1. Hukuk Dairesi 2017/1187 E. , 2017/7091 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2017/1187 E. , 2017/7091 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:16

1. Hukuk Dairesi 2017/1187 E. , 2017/7091 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakan dedesi ... ... ’in maliki olduğu kök 1541 ( yeni ... ada ... ) ve kök 2 ( yeni ... ada ... ) sayılı parselleri muvazaalı olarak kızı olan davalı ...’e devretmesi nedeniyle miras payı oranında açtığı iptal ve tescil davalarının kabul edilerek kesinleştiğini, ancak muris ... ... ’in ( mirasbırakanın eşi ) sağlığında mirasbırakan ...’ten gelecek 2/8 payı için dava açmaması nedeniyle miras payını elde edemediğini, yapılan temlik işleminin muvazaalı olduğunun kesinleşen mahkeme kararları ile sabit olduğunu ileri sürerek, mirasbırakan ...’nin payı olan ancak davalı ... adına kayıtlı payın iptali ile miras payı oranında adına tescilini istemiştir.
Davalı, mahkeme kararları sonrası kök ... sayılı parselin ifrazı ile davacının payını aldığını, öte yandan davacının diğer taşınmazdaki payını da satış yoluyla kendisine devrettiğini, mirasbırakan ...’nin anılan paylaşıma rıza gösterdiğini, bu nedenle muris ... adına dava açılamayacağını, paylaşım ile davacının mahkeme kararlarında hükmedilenden daha fazla pay aldığını, eldeki davanın kabulü halinde miras payına tecavüz edileceğini bildirip davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, yapılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunun ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulü ile çekişmeli taşınmazların tapu kayıtlarının iptaline ve miras payı oranında davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre muvazaa olgusunun kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.
Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince,
Noksanın ikmali yoluyla getirtilen kayıtlardan, kök ... sayılı parselin 05/12/1986 tarihinde ifraz görerek ... ... sayılı parsellere ayrıldığı, davalı ...’in, ... Belediye Başkanlığı’na ait 4,55 m²'lik 5530 sayılı parseli 01/08/1997 tarihinde bedelini ödeyerek temlik aldığı ve ... sayılı parselin ... sayılı parsel ile tevhiti neticesinde dava konusu ... ada ... sayılı parselin oluştuğu anlaşılmıştır.
Ne var ki, mirasbırakan ile ilgisi bulunmayan dava konusu ... ada ... sayılı parsel içerisinde yer alan 4,55 m2 lik alan üzerinde davacının hak iddia edemeyeceği gözetilmeksizin anılan taşınmazın tamamı üzerinden iptal ve tescile karar verildiği anlaşılmıştır.
Hal böyle olunca, çekişmeli ... ada ... sayılı parsel içerisinde yer alan 4,55 m²'lik alana karşılık gelen pay çıkarıldıktan sonra kalan pay bir fen bilirkişisine hesaplattırılmalı ve kalan pay üzerinden miras payı oranında iptal ve tescile karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
Davalının açıklanan nedenden ötürü yerinde bulunan temyiz itirazının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla