Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2016/10122 E. , 2017/7176 K.

1. Hukuk Dairesi 2016/10122 E. , 2017/7176 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2016/10122 E. , 2017/7176 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davalı ...'a karşı açılan davanın reddine, davalı ...'ye karşı açılan davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkin olup yargılama sırasında talep tazminata hasredilmiştir.
Davanın kısmen kabulüne ve 83.743,50 TL'nin yasal faizili ile birlikte davalılardan tahsiline ilişkin olarak verilen karar Dairece; “.... çekişmeli taşınmazın ihale tarihinde boş arsa niteliğinde olduğundan tazminatın davacının arsa payı dikkate alınarak belirlenmesi gerekirken kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre davalı ...'e bırakılan 2, 5 ve 8 nolu bağımsız bölümler üzerinden davacının arsa payı oranında tazminat hesabı yapılarak buna hükmedilmesi ....” gerektiğine değinilerek bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda Davalı ... bakımından davanın reddine, davalı ... yönünden ise davanın kısmen kabulü ile 83.743,50 TL tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı Hazineden tahsiline karar verilmiş ve anılan hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hemen belirtmek gerekir ki; bozma kararına uyulması halinde bozma gereklerinin aynen yerine getirilmesi zorunludur. Bu durum usuli kazanılmış hakkın bir sonucu olup re'sen gözetilmesi gerektiğinde kuşku yoktur.
Ne var ki; mahkemece bozma kararına uyulduğu halde, bozma ilamının gereğinin yerine getirildiğini söyleyebilme olanağı yoktur.
Şöyle ki; bozma ilamında dava konusu 30047 ada 8 parsel sayılı taşınmazın ihale tarihinde boş arsa niteliğinde olduğundan tazminatın davacının arsa payı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğine değinilmiş, ancak mahkemece bozmaya uyulmasına karşın bozma öncesi kararda olduğu gibi kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre çekişme konusu taşınmazda davalı ...'e bırakılan 2, 5 ve 8 nolu bağımsız bölümler üzerinden davacının arsa payına isabet eden bedele karar verilmiştir.
Hâl böyle olunca, mahkemece önceki bozma kararında değinilen husus çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, bozma gereği yerine getirilmeksizin yazılı olduğu biçimde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.
Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları