1. Hukuk Dairesi 2015/11685 E. , 2017/7063 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/11685 E. , 2017/7063 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:33

1. Hukuk Dairesi 2015/11685 E. , 2017/7063 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davacının payına isabet eden 14.176,24 TL ecrimisilin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, paydaşlar arasında ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacı, mirasbırakanları...’ın maliki olduğu 463 ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 4 katlı binanın tamamının mirasbırakanın ölümünden bu yana erkek kardeşleri olan davalılar tarafından kullanıldığını, kendisine herhangi bir bedel ödenmediğini ileri sürerek, evlilik tarihinden dava tarihine kadar olan süre için payına isabet eden ecrimisilin davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı ..., davayı kabul etmiştir.
Davalı ..., zamanaşımı defiyle birlikte intifadan men koşulunun gerçekleşmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalılar ... ve ... ise davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, intifadan men şartının gerçekleştiği gerekçesiyle 14.176,24 TL ecrimisilin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden, çekişme konusu 463 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tarafların mirasbırakanı... adına, bahçeli kargir ev niteliği ile kayıtlı olduğu, üzerinde 4 katlı (zemin+3 kat) binanın bulunduğu, davalıların binada bulunan dairelerde ikamet ettikleri ve birini kiraya verdikleri anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, ecrimisil taşınmazı haksız bir biçimde kullananın, malike ödemekle yükümlü olduğu bir tür haksız fiil tazminatı niteliğindedir. Bu nedenle de haksız eyleme dayalı tasarrufların eylem kimin tarafından gerçekleştirilmişse davanın ona yönelik açılacağı ve Türk Medeni Kanununun 683. ve 995. maddelerine göre de, o yeri haklı ve geçerli bir nedene dayalı olmaksızın tasarruf edenlerin ayrı ayrı sorumlu olacağı kuşkusuzdur.
Kural olarak, intifadan edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak isteğini davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın yerleşik yargısal uygulamalarla ortaya çıkmış bir takım istisnaları vardır. Bunlar; ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren yada (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması, paylı taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkâr etmesi, paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması, davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılması halleridir. Bundan ayrı, taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut, başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali ve davaya konu taşınmazın kamu malı olması halinde intifadan koşulunun oluşmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle, sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.02.2002 günlü ve 2002/3-131 E, 2002/114 K sayılı ilamı)
Somut olaya gelince, taraflar taşınmazda ırsen malik olup, davacının kullandığı veya kullanabileceği bir bölüm bulunmamaktadır. Bu durumda paydaşlar arasında intifadan men koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği aranacaktır. Davalı ...’in beyanından intifadan men olgusunun gerçekleştiği sabittir. Dolayısıyla ecrimisile hükmedilmiş olması kural olarak doğrudur. Ancak temyiz eden ...’nın kullandığı 2. kattaki daire yönünden belirlenen 2.151,24-TL ecrimisilin davalı ...’dan tahsiline karar verilmesi, davalıların yararlandıkları alanlar için belirlenen ecrimisil tutarından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerekirken taşınmazın tümü için belirlenen ecrimisilin tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi doğru değildir.
Davalı ...'nın temyiz itirazları açıklanan nedenden dolayı yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla