1. Hukuk Dairesi 2015/9161 E. , 2017/7203 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/9161 E. , 2017/7203 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:34

1. Hukuk Dairesi 2015/9161 E. , 2017/7203 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVALILAR : ... V.D.
DAVA TÜRÜ : ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece elatmanın önlenmesi istemi yönünden konusuz kalması nedeniyle davanın reddine, ecrimisil istemi yönünden davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ... tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazda yer alan 4 nolu bağımsız bölümün davalılar tarafından kiraya verilerek gelir elde edildiğini, ayrıca davalıların eşyalarının da taşınmazda bulunduğunu ileri sürerek davalıların el atmasının önlenmesine ve 15.4.2008 tarihinden dava tarihine kadar olan dönem için 5.000,00 TL ecrimisilin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı ..., dava konusu taşınmazın 2010 yılından itibaren kullanılmadığını, 2013 yılının son aylarında da evin boşaltıldığını, el atmanın önlenmesi davasının konusuz kaldığını, ecimisil talep edilemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuş, diğer davalı ... ise bir savunma getirmemiştir.
Mahkemece, el atmanın önlenmesi istemi yönünden konusuz kalması nedeniyle davanın reddine, ecirmisil istemi bakımından davanın kabulü ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalı ...’nin dava konusu 4 nolu bağımsız bölümü 18.05.2007 tarihinde davacıya devrettiği ve taşınmazın kayden davacı adına kayıtlı olduğu, davacı vekili tarafından 13.06.2014 tarihli duruşmada ibraz edilen davacı vekili ve davalı ...’nin imzalarını taşıyan "teslim tutanağı’’ başlıklı tarihsiz belgede taşınmazın anahtarının davacıya teslim edildiğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki kayden davacıya ait bağımsız bölümün davalılar tarafından kullanıldığı saptanarak ecrimisile hükmedilmesi kural olarak doğrudur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde olmadığından reddine.
Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;
Bilindiği üzere, haksız işgal tazminatı niteliğindeki ecrimisil davalarında ancak dava tarihine kadar gerçekleşmiş zararın istenebileceği, dava tarihinden sonra gerçekleşmesi muhtemel zararın sonradan açılacak davanın konusunu oluşturacağı kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca; mahkemece çekişmeli taşınmazın yargılama sırasında boşaltıldığı gözetilerek el atma yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi ve davacının dava dilekçesinde ecrimisil talep ettiği dönem gözetilerek dava tarihine kadar belirlenecek ecrimisile hükmedilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeksizin dava tarihinden sonraki dönemi kapsar şekilde ecrimisile hükmedilmesi doğru değildir.
Davalının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 07/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla