1. Hukuk Dairesi 2015/8884 E. , 2017/7521 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/8884 E. , 2017/7521 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:34

1. Hukuk Dairesi 2015/8884 E. , 2017/7521 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ESKİ HALE GETİRME BEDELİ, ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen eski hale getirme bedeli, ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın eski hale getirme bedeli bakımından kabulüne, ecrimisil isteğinin ise kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, ecrimisil ve eski hale getirme bedelinin tazmini isteklerine ilişkindir.
Davacı, kayden maliki olduğu çekişme konusu 3512 ada 30 parsel sayılı taşınmazına davalı bina yapmak suretiyle müdahale ettiğinden elatmanın önlenmesi ve binanın yıkımı için ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2009/47 E sayılı dava açtığını, yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilip yıkım kararının da infaz edildiğini, ancak yıkım sonrası boş kalan kısımda tekrar meyve ziraati yapılamadığını ve ... 1. SHM'nin 2011/776 D.iş sayılı dosyasında tekrar ziraate uygun hale dönüştürülmesi için gereken bedelin 10.550 TL olarak tespit edildiğini, ayrıca bu kısmın kullanımının halen mümkün olmadığını ileri sürerek dava tarihinden geriye doğru 5 yıl için ecrimisil ile eski hale getirme bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında ölümü ile mirasçıları davaya devam etmişlerdir.
Davalı, dava konusu parselde yaptığı bina ile ilgili faydalı ve zaruri masrafa ilişkin olarak ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/221 E sayılı dosyasında alacak davası açtığını, davanın kabulüne karar verildiğini, iyiniyetli zilyet olduğunu ve davacının muvafakati ile dava konusu parseli kullandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, eski hale getirme bedeli bakımından davanın kabulüne, ecrimisil isteğinin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 3512 ada 30 sayılı parselin davacı ...'a, 31 sayılı parselin ise davalı ...'ya ait olduğu, taraflar arasındaki 17.08.1970 tarihli anlaşma ile 30 sayılı parselin kullanımının davalıya, 31 sayılı parselin kullanımının ise davacıya bırakıldığı, tarafların taşınmazlarda meyve ağaçları diktiği, ayrıca davalının dava konusu 30 sayılı parsele bina yaptığı, tarafların 01.11.2004 tarihli protokol ile kullandıkları taşınmazları terk edip kayıt maliklerine bıraktıkları, davacı ...'ın ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/522 E sayılı dosyasında (bozma sonrası 2009/47 E) davalı ...'nın kayden maliki olduğu 30 sayılı parsele bina yapmak suretiyle yaptığı müdahalesinin önlenmesi ve yıkım istekli dava açtığı, yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilip 03.06.2009 tarihinde kesinleştiği, yıkım kararının da 2011 tarihinde infaz ettirildiği, Cemsefa'nın ise ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/221 E sayılı dosyasında dava konusu 30 sayılı parseldeki bina için yaptığı faydalı ve zorunlu masraflar bakımından bedel davası açtığı, yargılama sonunda yaptığı faydalı ve zaruri masrafların anılan davanın davalısı Ural'dan tahsiline karar verildiği ve kararın derecattan geçerek 21.03.2011 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, davalı ...'nın ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/221 E sayılı dosyasında dava konusu 30 sayılı parselde yaptığı yapılar nedeniyle faydalı ve zaruri masrafları aldığı ve artık anılan taşınmazın tarım arazisi niteliğine getirilmesinden sorumlu olacağı gözetilerek eski hale getirme bedeline hükmedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.
Davalının ecrimisile yönelik temyiz itirazına gelince;
Bilindiği üzere; ecrimisil, kötüniyetli zilyedin geri vermekle yükümlü olduğu bir şeyi haksız olarak alıkoyması nedeniyle hak sahibine ödemek zorunda kaldığı bir tür haksız fiil tazminatıdır.
Öte yandan, 4721 sayılı TMK'nun 994. maddesinin 1. fıkrası; “İyiniyetli zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir” hükmünü amirdir.
Somut olayda, davalı ...'nın ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/221 E sayılı dosyasında faydalı ve zaruri masraflar için açtığı dava 21.03.2011 tarihinde kesinleşmiş olup anılan tarihten sonra da davalının çekişme konusu 30 sayılı parselde fiili kullanımının olmadığı sabittir.
Hal böyle olunca, ecrimisil isteği bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı değinilen nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla