1. Hukuk Dairesi 2015/5860 E. , 2017/7036 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5860 E. , 2017/7036 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:41

1. Hukuk Dairesi 2015/5860 E. , 2017/7036 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali, tescil, tenkis davası sonunda davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş, duruşma isteği değerden reddedilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
-KARAR-
Dava tapu iptali, tescil, olmazsa tenkis istemine ilişkindir.
Davacılar, halaları olan ...'ın mirasçıları olduklarını, murise eşi...'tan intikal eden 836 ve 4262 parsel sayılı taşınmaların muvazaalı olarak davalıya temlik edildiğini ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile payları oranında adlarına tesciline, olmadığı takdirde tasarrufların tenkisine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı, husumet itirazında bulunmuş, zamanaşımı süresi ve hakdüşürücü sürenin dolduğunu, davacıların saklı pay sahibi olmadıklarını, tenkis talebinde bulunamayacaklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; mirasbırakanın taşınmazlarda malik olmadığı, bu nedenle muvazaa iddiasıyla tapu iptal tescil talebinin dinlenemeyeceği, ayrıca yeğenlerin saklı paylı mirasçılar olmadıkları gerekçesiyle tenkis talebinin de reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; kök miras bırakan ...'ın 08.07.1999 tarihinde vefatı ile mirasçısı olarak eşi ... ile kardeşi ...'ın,...'ün 16.01.2003 tarihinde dul ve çocuksuz olarak ölümü üzerine de davacıların... mirasçıları olarak kaldığı dava konusu 836 parsel sayılı 168 m2 miktarlı kargir kahvehanenin tamamı ile 837 parsel sayılı 486 m2 miktarlı avlulu otel kargir damdaki 1/2 payını ...'ın 22.04.1999 tarihinde davalı ...'ye satış suretiyle temlik ettiği, davalı ...'ın 1/2, davacılar mirasbırakanı ...'ün 1/2 paydaş olduğu 837 parsel sayılı taşınmaz ile ...'ın tam pay sahibi olduğu, 839 parsel sayılı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan 3 ifraz parselinden dava konusu edilen 4262 parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği ve 4722 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlendiği üzere " Mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir" hükmü gereğince muris ...16.01.2003 tarihinde öldüğüne göre yeğenleri davacıların tenkis talep haklarının bulunduğu açıktır.
Hal böyle olunca; davacılar mirasbırakanı ...'ın eşi ...'nin 836 parsel sayılı taşınmazın tamamı ve 837 parsel sayılı taşınmazın 1/2 payını davalıya temlikinin mirastan mal kaçırma amacıyla muvazaalı olduğu iddiasının öncelikle değerlendirilmesi olmazsa terditli istek olan tenkis iddiasının incelenmesi, 837 ve 839 parsel sayılı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan 4262 parseldeki işleminde gizli bağış niteliğinde olduğu iddiası yönünden de mirasbırakan ...'ün ölüm tarihi dikkate alınarak yeğenleri davacıların tenkis davası açabilecekleri hususu dikkate alınarak inceleme ve değerlendirme yapılması gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Davacıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla