1. Hukuk Dairesi 2015/5797 E. , 2017/7375 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5797 E. , 2017/7375 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:42

1. Hukuk Dairesi 2015/5797 E. , 2017/7375 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ - ECRİMİSİL


Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi-ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabul ile kısmen reddine ilişkin olarak verilen karar davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ... 'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir.
Davacı, 33 parsel sayılı taşınmazın kayıt maliki ... Hal’in gaip olması nedeniyle kayyım olarak atandığını, dava konusu taşınmazın davalı şirket tarafından işyeri olarak kullanıldığını ileri sürerek davalının el atmasının önlenmesine, 01/01/2002-31/12/2008 tarihleri arasındaki dönem için 164.142,00-TL ecrimisilin dönem sonlarından itibaren hesaplanacak kademeli faiziyle beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, ecrimisil talebi yönünden zamanaşımının geçtiğini, taşınmazı taşınmazın zilyedinden kiraladığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine dair verilen karar Dairece ‘’...dava açılırken yatırılması gereken harcın davacı Kayyımdan tahsil edilmesi, bu gereklilik yerine getirildiği takdirde davaya devam edilmesi yerine, işin esası bakımından hüküm kurulması doğru değildir.’’ gerekçesi ile bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın el atmanın önlenmesi istemi yönünden işlemden kaldırılmasına, ecrimisil istemi yönünden davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu arsa vasıflı 33 parsel sayılı taşınmazın kayden Hüsnü Hal’e ait olduğu, ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.11.1999 tarihli 1998-783 Esas, 1999-900 Karar sayılı ilamı ile kayıt maliki ... Hal’a ... Defterdarının kayyım olarak atandığı, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/2 esas sayılı dosyasında davacı kayyım tarafından davalıya karşı açılan ecrimisil istemli davada 01.01.1999 ile 31.12.2001 tarihleri arasındaki dönem için 12.120,00-TL ecrimisile hükmedildiği ve kararın derecatten geçerek 27.2.2007 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Hemen beliritilmelidir ki, yerleşmiş yargısal ilkeler doğrultusunda önceki dönemin kesinleşen ecrimisil miktarına Üretici Fiyat Endeksinin tamamı yansıtılmak suretiyle belirlenecek miktardan az olmamak koşuluyla saptanan ecrimisil bedeline hükmedilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Davacı veklinin tüm, davalılar vekilinin bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde olmadığından reddine.
Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
Bilindiği üzere, 25.05.1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay'ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar.
Somut olayda, davacı 01/01/2002-31/12/2008 tarihleri arasındaki dönem için ecrimisil isteminde bulunmuş olup dava dilekçesi davalıya 11.11.2011 tarihinde tebliğ edilmiş, 24.11.2011 tarihinde davalı süresi içerisinde cevap dilekçesi sunarak zamanaşımı def'inde bulunmuştur.
Hal böyle olunca, davalının süresinde zamanaşımı definde bulunduğu dikkate alınarak dava tarihi olan 17.10.2011 tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem içerisinde davacının talep ettiği dönemler de dikkate alınmak suretiyle 17.10.2006 ile 31.12.2008 tarihleri arasındaki dönem için ecrimisile hükmedilmesi gerekirken bu hususun gözardı edilmiş olması doğru değildir.
Davalının bu yöne değinen temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla