1. Hukuk Dairesi 2015/5660 E. , 2017/7435 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5660 E. , 2017/7435 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:47

1. Hukuk Dairesi 2015/5660 E. , 2017/7435 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVADA DAVALI : ...
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-YIKIM- ECRİMİSİL- ALACAK

Taraflar arasında birleştirilerek görülen elatmanın önlenmesi, yıkım, ecrimisil, alacak davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine, birleştirilen davaların reddine ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Asıl dava harici satış bedeli ile ağaç bedelinin tahsili, birleşen davalar ise ecrimisil, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir.
Asıl davada davacı, 123 ada 46 parsel sayılı taşınmazı 1995 yılında davalı ...’dan haricen dava dışı ... ... ile birlikte satın aldığını, satın aldıktan sonra taşınmaza ceviz ağacı dikerek taşınmazı kullanmaya başladığını, kadastro çalışmaları neticesinde dava konusu taşınmazın davalıların mirasbırakanı ... ... adına tescil edildiğini ileri sürerek harici satış bedelinin yarısı olan 75 milyon ETL’nin satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı ...’dan, tarafından dikilen 36 adet ceviz ağacının bedeli ve bakım masraflarının faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiş, birleşen davaların reddini savunmuştur.
Bir kısım davalılar, davacının dava konusu taşınmaz üzerindeki ceviz ağaçlarını kötü niyetli olarak diktiğini, kullandığı süre boyunca taşınmazdan elde etmiş olduğu gelirin davacının talep ettiği miktardan daha fazla olduğunu belirterek asıl davanın reddini savunmuşlar, birleşen davada davacının taşınmaza ceviz ağacı dikmek suretiyle 14 yıldır el attığını ileri sürerek davacı-birleşen davalının müdahalesinin önlenmesine, ağaç ve yapıların yıkımına, dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık toplam 8000-TL ecrimisilin davacı-birleşen davada davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, asıl dava davacısı ...'in iyi niyetli olmadığı, bu nedenle 36 adet ceviz ağacının odun bedelinin tahsilini talep edebileceği gerekçesi ile asıl davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine, dava açmakla davalının el atmayı sona erdirdiği ve ağaçların sökülemeyeceği gerekçesi ile birleşen davaların reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 123 ada 46 parsel sayılı taşınmaz davalının (birleşen dosya davacılarının) mirasbırakanı ... ... adına kayıtlı iken davalı mirasçılardan Hakkı’nın dava konusu taşınmazın mirasbırakandan intikal ettiği ancak diğer mirasçılarla yapılan harici taksim neticesinde taşınmazın kendisine bırakıldığı telkini ile 1995 yılında taşınmazı davacı ...’e haricen sattığı, davacının taşınmaza ... ağaçları dikerek o tarihten itibaren kullandığı, 2006 yılında taşınmazın senetsizden ... ... adına tespit ve tescil edildiği, davacının ... Kadastro Mahkemesine açtığı tapu iptal ve tescil istemli davanın da taşınmazın eski tapu kaydı bulunduğu gerekçesi ile retle sonuçlandığı, kararın 2008 yılında kesinleştiği anlaşılmakta olup esasen taşınmazın harici satış senedi ile davacıya devrine ilişkin hususlar davalı ...’nın da kabulündedir.
O halde, taşınmazı haricen satın alan ve üzerine ... ağaçları dikmek suretiyle kullanan davacının iyiniyetli olduğu açık olup denkleştirici adalet ilkesi uyarınca harici satış sözleşmesi tarihinde ödenen satış bedelinin dava tarihi itibariyle ulaşacağı alım gücü belirlenerek; güncellenmiş satış bedeline hükmedilmesinde ve davacı ...’in kötüniyetli zilyedin mülkiyet hakkı sahibine ödemekle yükümlü olduğu haksız işgalden kaynaklanan ecrimisilden sorumlu tutulamayacağı gözetilerek ecrimisil istemli birleşen 2009/45 esas sayılı davanın reddine karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Tarafların bu yöne değinen temyiz itirazları yerine olmadığından reddine.
Tarafların diğer temyiz itirazlarına gelince;
Somut olayda yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda asıl dava davacısının iyiniyetli olduğu kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, TMK'nın 994. maddesi gözetilerek dava konusu taşınmaz üzerindeki davacı ... tarafından dikildiği sabit olan ceviz ağaçlarının gerçek bedeline hükmedilmesi gerekirken odun bedeline hükmedilmesi doğru olmadığı gibi birleşen davacıların mülkiyet hakkı karşısında haricen taşınmazı satın alan davacı birleşen davalı ...’in üstün bir hakkının olmadığı dikkate alınarak ve kayda üstünlük tanınarak 4721 sayılı TMK. nun 683. ve devamı maddeleri uyarınca birleşen 2011/24 esas sayılı davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi de isabetsizdir.
Tarafların bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla