1. Hukuk Dairesi 2015/5534 E. , 2017/7245 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5534 E. , 2017/7245 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:49

1. Hukuk Dairesi 2015/5534 E. , 2017/7245 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacılar vekili ve davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ile tescil istemine ilişkindir.
Davacılar; mirasbırakanları ...’nun maliki olduğu 363 ada 2, 881 ada 14, 15 ve 131 parsel sayılı taşınmazlarını davalı 2. eşi...’ye mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak satış suretiyle devrettiğini ileri sürerek taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile miras payı oranında adlarına tescilini istemişlerdir.
Davalı, dava konusu 2 ve 131 parsel sayılı taşınmazları dava dışı şahıslardan, 14 ve 15 parsel sayılı taşınmazları ise mirasbırakan ile evlenmeden evvel satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 363 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 29.05.2001 tarihinde mirasbırakan tarafından ...’a satış suretiyle devredildiği, onun da 16.11.2005 tarihinde davalı ...’ye temlik ettiği, 881 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 21.12.2000 tarihinde yine 881 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 17.05.2005 tarihinde mirasbırakan tarafından davalıya satış yoluyla temlik edildiği, 881 ada 131 parsel sayılı taşınmazın 02.07.2003 tarihinde dava dışı ..., ... ve ... tarafından davalıya satış yoluyla temlik edildiği, bilahare 181 ada 14, 15 ve 131 parsellerin tevhit edilerek 881 ada 142 parselin olduğu, 881 ada 142 parselin de ifrazı sonucunda 881 ada 143 ve 144 parsellerin oluştuğu anlaşılmaktadır.
Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, özellikle mirasbırakanın davalıya yapmış olduğu temliklerin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptanarak ve 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gözetilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi kural olarak doğrudur. O halde davalının bu yöne değinen ve davacıların davanın sübutuna ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Ancak, dosyada mirasbırakan ...’a ait 2 adet mirasçılık belgesi bulunmaktadır. ... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/884 Esas, 2011/916 Karar sayılı veraset ilamında mirasbırakanın... isimli oğlu mirasçı olarak gösterilmiş olup, sonradan ibraz edilen ... Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/724 Esas, 2014/709 Karar sayılı veraset ilamında ise mirasbırakanın... isimli oğlu mirasçı olarak gösterilmemiştir. Mahkemece bu husustaki çelişki giderilmeden sonradan ibraz edilen mirasçılık belgesi dikkate alınarak karar verilmiştir.
Hal böyle olunca, veraset ilamları arasındaki çelişki giderilmek suretiyle doğru mirasçılık belgesine göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazı açıklanan nedenlerden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla