1. Hukuk Dairesi 2015/5119 E. , 2017/7421 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

1. Hukuk Dairesi 2015/5119 E. , 2017/7421 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Haz 2018 21:51

1. Hukuk Dairesi 2015/5119 E. , 2017/7421 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, mahkemece, meni müdahale talebinin reddine, ecrimisil talebinin kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli olarak temyiz edilmiş, duruşma isteği değer yönünden reddedilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.
Davacı, dava konusu 16 parsel sayılı 613,10 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin maliki olduğunu, taşınmazın davalı şirket tarafından uzun zamandır kum ve hafriyat dökmek suretiyle işgal edildiğini ileri sürerek dava tarihinden geriye dönük 5 yıl için, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 14.400,00-TL ecrimisilin yasal faiziyle tahsiline ve müdahalenin önlenmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, sadece bir ay taşınmazın bir kısmını kullandıklarını, tespitten sonraki gün inşaat malzemelerini arsadan kaldırdıklarını, tecavüzün söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairece: “ Hal böyle olunca, elatmaya dava tarihinden önce son verildiği gözetilerek elatmanın önlenmesi isteğinin reddedilmesi, davalının, işgalini hangi tarihte sonlandırdığı kesin biçimde saptanarak bu tarihe göre hesaplanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi dosyadaki tapu kaydına göre davacı ½ payı 23/06/2009 tarihinde edinmiş olup, daha öncesinde de malik olup olmadığı anlaşılamadığından tedavüllü tapu kaydı getirtilip değinilen husus açıklığa kavuşturulmadan 23/06/2009 tarihinden önceki dönemi de kapsar biçimde ecrimisile hükmedilmesi de isabetsizdir." gerekçesi ile bozulmuş, bozmaya uyularak, yapılan yargılama sonunda meni müdahale talebinin reddine, ecrimisil talebinin kısmen kabulü ile 11.920,00-TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden; mahkemece 18.12.2014 tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alındığı raporda 20.04.2007-23.11.2011 tarihleri arasındaki dönem için ecrimisil hesaplaması yapıldığı anlaşılmaktadır.
Ancak, mahkemenin kabulünde de olduğu gibi ... 3.Sulh Hukuk Mahkemesince taşınmazda 21/07/2011 tarihinde yapılan tespitten hemen sonra malzemelerin kaldırılarak müdahalenin sona erdiği anlaşılmaktadır. Nitekim davacı da 19.12.2014 tarihli bilirkişi raporlarına yönelik itiraz dilekçesinde ecrimisil hesaplamasının 20.04.2007-23.07.2011 tarihleri arasındaki dönem için yapılmasını talep etmiştir.
Hal böyle olunca, mahkemece 20.04.2007-23.07.2011 tarihleri arasındaki dönem için saptanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle, 20.04.2007-23.11.2011 tarihleri arası dönem için tespit edilen ecrimisile hükmedilmesi doğru değildir.
Davalının temyiz itirazı bu yönüyle yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 18.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla