Forum ana sayfa 1. Hukuk Dairesi 2015/4567 E. , 2017/7222 K.

1. Hukuk Dairesi 2015/4567 E. , 2017/7222 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul1. Hukuk Dairesi 2015/4567 E. , 2017/7222 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
-K A R A R-
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan ...'in maliki olduğu 142 parsel sayılı taşınmazı davalıya satış suretiyle devrettiğini, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tescile karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı ..., temlikin muvazaalı olmadığını, taşınmazın bedeli karşılığında satın alındığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddianın ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; mirasbırakan ...’in kayden maliki bulunduğu 142 parsel sayılı taşınmazını 10.05.2012 tarihinde davalı kızı ...'ye, ...'nin yargılama sırasında 07.03.2013 tarihinde davaya dahil edilen ...'ya, ...’nın da 10.06.2014 tarihinde dava dışı...’ya satış suretiyle temlik ettiği, eldeki davanın ise 22.02.2013 tarihinde açıldığı 20.11.2014 tarihinde karar verildiği anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, toplanan deliller ve tüm dosya içeriği ile tanık beyanlarından temliklerin mirasçılardan mal kaçırmak amaçlı ve muvazaalı olduğunun saptanarak karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Ancak, bilindiği üzere; tapu iptali ve tescili davaları kayıt maliki aleyhine açılabilir.
Somut olayda, dava konusu 142 parsel sayılı taşınmazın en son dava dışı ... adına kayıtlı olduğu, adı geçen kayıt malik ...hakkında aynı davacılar tarafından aynı hukuki sebebe dayalı olarak iptal tescil istemli ... 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2014/601 Esas sayılı davanın kabulle sonuçlanıp davalı ... adına kayıtlı 142 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptaline karar verildiği ve kararın Dairemizce onandığı anlaşılmıştır.
Hâl böyle olunca, davacılar tarafından son kayıt maliki ... yöneltilmiş iptal ve tescil davası kabulle sonuçlandığına göre, dahili davalı ... hakkında açılan davanın davalı sıfatının bulunmaması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalının temyiz itirazları değinilen yönler itibariyle yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 11/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Kararları