Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları Vekalet Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmemesi...

Vekalet Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmemesi...


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 401905
Konum: İstanbulYargıtay 3. Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/12391
Karar No : 2011/17419

Vekalet Ücreti Konusunda Bir Karar Verilmemesi...

Dava dilekçesinde 138.00 TL tazminatın tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile %40 tazminatın masraflarla birlikle davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25/5/2011 tarihli yazısı ile HUMK. nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

YARGITAY KARARI

Dava dilekçesinde; davalının yaptığı kazı sırasında davacıya ait borulara zarar verdiği ileri sürülerek 135.88 TL asıl alacak ile 2.12 TL işlemiş faizin tahsili için yapılan takibe itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiş, mahkemece asıl alacak istemi yönünden davanın kabulüne, işlemiş faiz yönünden ise reddine kesin olarak karar verilmiş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 7/4/2011 tarihli yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/16455 sayılı yazıları ile kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Mahkemece karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi uyarınca davanın kısmen reddine karar verildiği gözetilerek kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu hususta olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması doğru değildir. Açıklanan bu yönün göz ardı edilmesi usul ve yasa hükümlerine aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile, hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14/11/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları