Forum ana sayfa 3. Hukuk Dairesi 2017/13718 E. , 2017/18284 K.

3. Hukuk Dairesi 2017/13718 E. , 2017/18284 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387398
Konum: İstanbul3. Hukuk Dairesi 2017/13718 E. , 2017/18284 K.

"İçtihat Metni"

Davacı ... ile davalı ... aralarındaki kiracılık sıfatının tespiti davasına dair ... Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 10/04/2015 günlü ve 2015/54 E.-2015/151 K. sayılı hükmün onanması hakkında Yargıtay 6.Hukuk Dairesince verilen 19/10/2016 günlü ve 2016/6434 E.-2016/6024 K. sayılı ilama karşı davacı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

HUMK'nun 5219 ve 5236 sayılı kanunlarla değişen 440/III-1. maddesine göre 13.390.TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanması ya da bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltilmesi yoluna gidilemez.
Hüküm altına alınan miktar, karar düzeltme sınırının altındadır.
SONUÇ: Yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararları