3. Hukuk Dairesi 2017/12361 E. , 2017/17640 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/12361 E. , 2017/17640 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:17

3. Hukuk Dairesi 2017/12361 E. , 2017/17640 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TİCARET)MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; 04.07.2014 tarihinde saat 17:10 civarında şirket sahasında davalıdan kaynaklanan bir nedenden dolayı elektrik kesintisi yaşandığını, tekrar elektrik verildiğinde ise davalı tarafından ters fazda elektrik verildiğinden şirkete ait hava kompresörünün kullanılamaz hale geldiğini, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/182 D.iş dosyası ile zararın tespit edildiğini beyan ederek, 53.313,51.TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı; öncelikle bizzat arızalara gidip onarım yapmadığını, bu işi yüklenici firma olan ... Şti.’ye ihale yapmak suretiyle vermiş olduğundan husumet itirazlarının bulunduğunu, esas yönünden ise davacının tazminat isteminin yerinde olmadığını, davacıya ait diğer cihazların hasar görmediği yalnız dava konusu kompresörün hasar gördüğü dikkate alındığında davaya konu kompresörde faz koruma rölesi olmamasının davacının kusuru olduğunu, kendisine kusur yüklenmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatı ile yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne, 48.267,67TL maddi tazminatın davalı yandan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz 2015/14422 ve 2016/12397 karar sayılı ilamı ile “...uyuşmazlığın çözümünde Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek, öncelikle yargı yerinde ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi varsa görevsizlik nedeniyle HMK'nın 114/1-c ve 115/2. maddeleri uyarınca davanın usulden reddine, ayrı Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa davaya Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla bakılması ve 6100 sayılı HMK'nun 297/1-a maddesi uyarınca da kararın Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla verildiğinin hükümde gösterilmesi gerekirken, bu yön gözardı edilerek davanın esası hakkında Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
Bozma nedenine göre, sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.” gerekçeleri ile hüküm bozulmuştur.
Mahkemece; bozma ilamına uyularak Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yapılan yargılama sonucunda, ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/182 D.iş sayılı dosyasında tespit yaptırıldığı, fabrikada bulunan hava kompresöründe zarar meydana geldiği, bu zararın dosyada bulunan 29/05/2015 tarihli bilirkişi raporunda davalı elektrik dağıtım şirketinin anlaşmalı yüklenici firması tarafından 04/07/2014 tarihi saat 17:10 sıralarında ters fazda elektrik yüklemesinden meydana geldiği, elektrik dağıtımı ve perakende satışına ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliği uyarınca elektrik dağıtım şirketinin meydana gelen zararlardan sorumlu olduğu gerekçesiyle bilirkişi raporunda belirlenen zarara göre davanın kısmen kabulü ile; 48.267,67 TL maddi tazminatın davalı yandan alınarak davacı yana verilmesine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-TBK'nun 51/1(BK'nun 43/1)maddesinde "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler."hükmü getirilmiştir.
Bununla birlikte, zararın kapsamının tayininde, zarar gören davacının da zararın meydana gelmesinde kusurunun olup olmadığının araştırılıp, tartışılması gerekir. Zira; TBK'nın 52/1. (BK m.44/1) maddesi gereğince; zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.
Buna göre, her ne kadar mahkemece, davacının, oluşan tüm zararının davalıca tazminine karar verilmiş ise de, zararın meydana gelmesinde ve artmasında davacının müterafik kusuru olup olmadığı, somut olayda müterafik kusur indirimi ve hakkaniyet indirimi yapılıp yapılamayacağı hususu üzerinde hiç durulmamıştır.
Hal böyle olunca mahkemece, dosya kapsamında rapor sunan bilirkişilerden, davalının itirazı gibi zarar gören kompresörde faz koruma rölesi bulunup bulunmadığı, bunun zararın doğmasına ve artmasına etkisinin olup olmadığı, dolayısıyla zararın artmasında davacının müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı hususunda ek rapor alındıktan sonra gerekli değerlendirme de yapılarak, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar göz ardı edilerek, eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine; ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla