3. Hukuk Dairesi 2017/11935 E. , 2017/17417 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/11935 E. , 2017/17417 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:20

3. Hukuk Dairesi 2017/11935 E. , 2017/17417 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar, davalı ...'nun olay tarihinde etkili eylemi sonucunda, davacı ...'ın yaralanmasına sebebiyet verdiğini, küçüğün gözünden yaralanması sonucu hastanede tedavi gördüğünü, tam iyileşme olmadığını, ...'ın olay tarihinde orta ikinci sınıf öğrencisi olduğunu, meydana gelen görme bozukluğunun küçüğün öğrenim durumunu ve ruhsal yapısını olumsuz yönde etkilediğini, davacı ...'ün oğlu ile birlikte yaşadığını ve davalı ...'un eylemi sonucunda anne ...'ün de derin acılar yaşadığını, davalı ...'un yaşının küçük olması nedeniyle kanuni temsilci olarak ve TMK 369/1.maddesi gereği babasının davalı olarak gösterildiğini belirterek, davacı ... için 30.000,00 TL maddi, 20.000,00 TL manevi ve davacı ... için 140,00 TL maddi (tedavi masrafları), 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, olaya davacı ...'nin kendi kusuru ile neden olduğunu, tazminatların fahiş olduğunu, yalnızca zarar görenin tazminat isteminde bulunabileceğini, annenin tazminat isteyemeyeceğini davacıların 29.03.2013 tarihli dilekçeleri ile ev başkanının sorumluluğuna dayanmış olduklarından davanın aile mahkemesinde görülmesi gerektiğini ileri sürerek, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün davalılar vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 10.11.2015 tarih ve 2014/22190 esas, 2015/17593 karar sayılı ilamı ile, davanın Aile Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozma ilamına uyularak Aile Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda TMK'nın 369 maddesi gereğince küçüklerin yaptığı eylemlerden doğan
zararlar nedeniyle ev başkanının sorumlu olması gerektiği, davalı babanın çocuğun eğitim ve yetiştirilmesi sırasındaki gerekli özeni göstermediği ve çocuğunun kavga sırasında davacı ... yaralaması eyleminden sorumlu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve davacı ... için 3.000 TL manevi, BK 52 madde gereğince takdiren 10.000 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacı anne ... ... için 140,00 TL maddi, 2.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davalılar vekilinin tüm davacılar vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Uyuşmazlık aile başkanının sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir .
TBK'nun 52/1. (BK'nun 44/1.) maddesinde, "Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yüklümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir." hükmü getirilmiştir.
Maddeye göre, açıklanan özel hallerin gerçekleşmesi durumunda, mahkeme, tazminatı indirebilir veya kaldırabilir. Özel haller ise, zarar görenin zarara razı olması, zararın doğumunda zarar görenin müterafik kusuru, zararın artmasında ortak kusuru ve sorumlunun durumunu ağırlaştırıcı ortak kusuru veya aynı maddenin 2. fıkrasında açıklanan zarardan sorumlu kişinin "ağır kusurunun" bulunmadığı ve zararın tamamının tazminine hükmedilmesindesorumluyu zor duruma düşürecek olması hallerinde tazminattan indirim yapılabilir.
Dosya içeriğinden, davalı çocuk ... hakkında, davacı çocuk ...'ı kasten yaraladığı iddiası ile kasten yaralama suçundan açılan ceza davasının, ... Çocuk Mahkemesi'nin 2006/1083esas, 2009/705 karar sayılı kararı ile zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, taraf ve tanık beyanlarına göre, tarafların velayetindeki çocukların kavga etmeleri sonucu davacının velayetindeki çocuk zarar görmüştür. Kasten işlenen bir fiilde haksız tahrik olduğu ve haksız tahrikin oranı hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgisi ile çözmesi gereken bir meseledir. Şu durumda, mahkemece, olayın niteliğine göre BK 44 (TBK 52 md) maddesi uyarınca, olayda zarar gören davacı ...'nin müterafik kusur olarak kabul edilen eylem ve davranışları nedeniyle tazminattan, olayın meydana geliş şekline göre daha düşük oranda takdiri indirim yapılması gerekirken, davacı ... yönünden yüksek oranda takdiri indirim yapılarak karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup; kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla