3. Hukuk Dairesi 2017/9464 E. , 2017/17805 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/9464 E. , 2017/17805 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:22

3. Hukuk Dairesi 2017/9464 E. , 2017/17805 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle; daha önceden belirlenen, 19.12.2017 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden davalılar vekili Av. ... geldi. Karşı taraf davacı vekili Av. ... geldi. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00'e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalıların maliki ve kiralayanı olduğu taşınmazın işyeri olarak kullanılmak üzere dava dışı ...'ye kiraya verildiğini, bu taşınmazın ... tarafından davacı şirkete sigorta ettirildiğini, 25.11.2013 tarihinde yağan yağmur nedeniyle binanın çatısının yetersiz kaldığını ve çatıdan sızan suların alçıpan tavanın çökmesine neden olduğunu, yapılan ekspertiz incelemesi sonucunda 112.373 TL hasar bedelinin tespit edildiğini, davalıların çatının usulüne uygun olarak yapılmamasından dolayı meydana gelen zarardan sorumlu olduklarını, bu nedenle malik ve kiralayanlar hakkında ... . İcra Müdürlüğü'nün 2014/7690 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, borçlu davalıların icra takibine itiraz ettiklerini belirterek, yapmış oldukları icra takibine itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın kira sözleşmesinden kaynaklanmadığını, bu nedenle Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olmadığını taşınmazda oluşan zararın binanın yapımındaki eksiklikten veya hatadan kaynaklanmadığını, kiracının 2009 Mayıs ayından beri kiraya konu taşınmazda kiracı olduğunu ve böyle bir olayın meydana gelmediğini zarardan kiracının sorumlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun 4/1-a maddesine göre “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Mahkemelerin görevi kamu düzenine ilişkin kurallardan olup, yargılamanın her aşamasında istek üzerine, ya da re'sen gözetilmesi gerekir.
Somut olayda, dava, davacı ... şirketince sigortalısına ödediği tazminatın, davalı kiraya verenlerden rücuen tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup taraflar arasında doğrudan doğruya kira sözleşmesi bulunmadığı gibi kira ilişkisine yönelik bir uyuşmazlık da olmadığına göre davaya bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
2-) Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1.480'şer TL Yargıtay duruşması için vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla