3. Hukuk Dairesi 2017/8173 E. , 2017/18074 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/8173 E. , 2017/18074 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:24

3. Hukuk Dairesi 2017/8173 E. , 2017/18074 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı ile aralarında 01.01.2015 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, davalının aylık kira bedellerini ödemede geciktiğini belirterek 27.02.2015 tarihli ihtarname ile Ocak ayı bakiye kira bedeli ve Şubat aylarına ait kira bedellerini, 06.03.2015 tarihli ihtarname ile Mart ayına ait kira bedelini, 22.12.2015 tarihli ihtarname ile de Aralık ayına ait kira bedelinin ödenmesinin ihtar edildiğini, ihtarnamelerin tebliğinden sonra kira bedellerinin ödendiğini, bir kira yılı içinde iki haklı ihtar koşulunun gerçekleştiğini, Mart ayına ait kira bedelinin ise eksik ödendiğini ve davalının temerrüde düştüğünü belirterek davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, taraflar arasında itiraza uğramayan 01.01.2015 tarihli kira sözleşmesinin hususi şartlar 19. maddesi gereğince muacceliyet şartı bulunduğundan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür.
6100 sayılı ...26/1. maddesine göre "Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir." Davacı dava dilekçesinde, iki haklı ihtar ve temerrüt nedeniyle tahliye isteminde bulunmuştur. Hakim taleple bağlı olup, talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremez. Talep, TBK'nun 352/2. maddesinde öngörülen iki haklı ihtar ve TBK'nun 315. maddesinde öngörülen temerrüt nedeniyle tahliye olduğuna göre, Mahkemece iki haklı ihtar talebi yönünden değerlendirme yapılması, temerrüt nedeniyle tahliye talebinin kararda hiç değerlendirilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla