3. Hukuk Dairesi 2017/7859 E. , 2017/18434 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7859 E. , 2017/18434 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:27

3. Hukuk Dairesi 2017/7859 E. , 2017/18434 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, taraflar arasında 01/04/2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, 15/09/2015 tarihli ihtarname ile Ağustos ve Eylül 2015 kira bedellerinin ödenmediği ve bu nedenle müteakip aylar kira bedelleri olan 16.200 TL'nin muaccel olduğunun ihtar edildiğini, davalının kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düştüğünü belirterek davalının tahliyesine, 5.500 TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddi istemiştir.
Mahkemece, ihtarnamede belirtilen yasal 30 günlük ödeme süresi içinde 29/09/2015 tarihinde Ağustos, Eylül, Ekim 2015 tarihlerine ait 3 aylık kira bedeli toplamı 5.400,00-TL'nin bankaya ödenmiş olduğu, bu aylar bakamından temerrüt oluşmadığı, muacceliyet şartının 346.madde gereğince geçerli olmadığı, dava tarihi itibariyle davacının ödenmediğini iddia edebileceği 2015 Kasım ayı kira bedelinin dahi 30/10/2015 tarihinde bankaya ödendiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen bir şey olan davalarda vekalet ücreti, nispi tarifeye göre hesaplanır. Davanın tamamen veya kısmen kazanılması ya da reddedilmesi halinde ise, nispi vekalet ücreti kabul ya da reddedilen müddeabihin değeri üzerinden hesaplanır. Dava açılırken dava değeri 13.200 TL gösterilmiş ve bu miktar üzerinden harç yatırılmıştır. Dava reddedildiğinden davalı tarafa söz konusu miktar üzerinden nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlere davacı yararına hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla