3. Hukuk Dairesi 2017/7658 E. , 2017/17328 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7658 E. , 2017/17328 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:33

3. Hukuk Dairesi 2017/7658 E. , 2017/17328 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, 10.06.2014 tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesine göre davalının tek başına malik olduğunu düşündüğü boş dükkanı kiraladığını, kiralananı lokanta olarak işleteceğinden dükkanda 41.300 TL 'lik tadilat yaptırdığını, henüz dükkana taşınmamışken 05.12.2014 tarihli ihtarname ile kiralananın mülkiyetinin hisseli olduğunu ve maliklerden bir kısmının kira sözleşmesini kabul etmediğini öğrendiğini, davalı diğer malikler ile anlaşabileceğini söyleyerek kendisini aylarca oyaladığını, bunun üzerine ... 1. Noterliği'nin 12.03.2015 tarih 3151 numaralı ihtarname ile davalıdan dükkan için harcanan tadilat bedelinin ödenmesi ya da kiralananın sözleşmeye uygun olarak tarafına teslim edilmesini talep etmesine rağmen davalının ihtarnameye cevap vermediği gibi geçen sürede kiralananın da kullanımına teslim edilmediğini belirterek dükkan için harcanan tadilat bedeli toplamı 41.300 TL 'nin ihtarname tarihi olan 12.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 41.300.TL 'nin 24.03.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup, taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. Taraflar da yargılama bitinceye kadar görev itirazında bulunabilirler. Görev itirazı yapılmamış olsa bile re'sen mahkeme, ilk önce görevli olup olmadığını inceleyip karara bağlamalıdır.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nun 4/1-a maddesinde, Sulh Hukuk Mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanun'una göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler, hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayımızda; uyuşmazlık kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, dava 14.05.2015 tarihinde açılmıştır. Dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne aittir. Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, bu yön gözardı edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2-) Bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla