3. Hukuk Dairesi 2017/7656 E. , 2017/17609 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7656 E. , 2017/17609 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:33

3. Hukuk Dairesi 2017/7656 E. , 2017/17609 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi ve alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacılar vekili tarafından istenilmiş ise de, davanın niteliği gereği duruşma isteğinin reddiyle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz isteğinin incelemesinin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar, davalıların açık otopark olarak işlettiği arsa vasıflı taşınmazı 03.02.2005 tarihinde satın aldıklarını, eski malik ile yapılan sözleşme gereği kira miktarının aylık 5.000-TL olduğunu, 27.03.2013 keşide ve 08.04.2013 tebliğ tarihli temerrüt ihtarının davalılara tebliğ edilmesine rağmen, 2012 yılı Haziran-2013 yılı Mart dönemi toplam 50.000 TL kira bedelinin yasal 10 günlük sürede ödenmediğini bu sebeple de davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek kiralananın tahliyesine ve dava tarihi itibariyle 55.000-TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, kira bedeli, süresi ve şartlarına karşı çıkarak, kira bedelinin ne şekilde ve ne kadar ödeneceği ile ilgili davacıların somut delillerinin mevcut olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; 14/01/2016 tarihli celsede davacı tarafın davayı takip etmemesi sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve bu tarihten itibaren üç aylık yasal süre içinde yenilenmediği anlaşıldığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK'nın 150.maddesinde;
"(1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.
(2) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.
(3) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.
(4) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.
(5) İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.
(6) İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır.
(7) Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır." hükmü bulunmaktadır.
Somut olayda; davacı vekili 14.01.2016 tarihli yedinci celse için 07.01.2016 havale tarihli dilekçeyle mazeretli sayılmasını talep etmiş, Mahkemece 14.01.2016 tarihli celsede; ‘davacı vekilinin son üç celsedir duruşmaları takip etmediği, başka bir avukata yetki vermediği bu nedenle yargılamanın ilerleyemediği anlaşıldığından, usulüne uygun mazeret ileri sürmeyen davacı vekilinin mazeretinin reddine’ ve ‘taraflarca takip edilmeyen davanın yenileninceye kadar dosyanın HMK’ nun 150. maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına’ karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından ise 28.01.2016 havale tarihli dilekçe ile davanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
O halde Mahkemece; davacı vekili tarafından gönderilen 28.01.2016 havale tarihli yenileme talebi dikkate alınarak, davanın HMK’nın 150. maddesi uyarınca süresinde yenilendiği kabul edilip uyuşmazlığın esasının incelenmesine karar verilmesi gerekirken, davanın süresinde yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince temyiz eden davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla