3. Hukuk Dairesi 2017/7561 E. , 2017/17539 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/7561 E. , 2017/17539 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:34

3. Hukuk Dairesi 2017/7561 E. , 2017/17539 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, itirazın iptali isteminin kabulüne tahliye isteminin reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalının 25/02/2015 başlangıç tarihli 3 ay süreli kira sözleşmesi ile dava konusu taşınmazda kiracı olduğunu, 2015 yılının Mayıs Haziran, Temmuz aylarına ilişkin kira bedellerini ödemediğini, ... İcra Müdürlüğünün 2015/4835 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinde gönderilen ödeme emri üzerine, davalının, kira sözleşmesindeki imzaya ve kira alacaklarına itiraz etmesi üzerine takibinin durduğunu belirterek davanın kabulü ile davalının haksız olarak yapmış olduğu itirazın iptaline ve takibin devamına, davalının kiralanandan tahliyesine, alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, Kira sözleşmesindeki ve tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, taraflar arasındaki kira sözleşmesine ilişkin ihtilaf söz konusu olduğundan likit alacaktan bahsedilemeyeceğini, imzası inkar edilmiş kira sözleşmesi ile buna dayalı olarak yapılan icra takibine itiraz ettiklerini, belirterek davanın reddini savunmuştur.
Uyuşmazlık, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemlerine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına ve tahliye talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davalının alacağa ilişkin itirazın iptaline yönelik olarak mahkemece verilmiş olan temyiz isteminin reddine dair ek karar ile ilgili yapılan temyiz incelemesinde; hükmün, kesin olarak verildiği mahkemece saptanmıştır. Bu nedenle davalının alacak yönünden temyiz isteminin reddi ile yasaya uygun bulunan red kararının ONANMASINA,
2- Tahliyeye ilişkin temyiz itirazlarına gelince; dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tahliyeye ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
3-Davacının tahliyeye ilişkin verilen hükme yönelik temyiz istemine gelince;
Davadaki tahliye istemi, davalı kiracının kira bedellerini ödememesi suretiyle temerrüdünün gerçekleşmesi nedenine dayanmıştır. Davacı 25/02/2015 başlangıç tarihli 3 ay süreli aylık 500 TL bedelli kira sözleşmesine dayanarak 25/08/2015 tarihinde haciz ve tahliye istemli olarak başlattığı icra takibinde ödenmeyen 2015 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları kira bedeli olan toplam 1500 TL kira alacağı ile 20,46 TL işlemiş faizin tahsilini istemiş, davalı borçluya ödeme emri 01/09/2015 tarihinde tebliğ olunmuş, 30 günlük ödeme süresi dolduktan sonra 27/10/2015 tarihinde dava açılmıştır. İ....269/1 maddesi ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı TBK'nun 315.maddesi(yürürlükten kaldırılan 818 sayılı BK'nun 260.maddesi), ...nun 269/b-4 maddesi hükümleri gereğince borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emri TBK.nun 315.maddesinde yazılı ihtar yerine geçer. Türk Borçlar Kanun'unun 315. maddesinde konut ve çatılı işyeri kiralarında temerrüt ihtarında verilecek süre 30 gün olarak öngörülmüştür. Davaya dayanak takip dosyasında, davalı borçluya gönderilen örnek 13 ödeme emrinde 30/7 günlük ödeme ve itiraz sürelerinin usulüne uygun olarak yazılı olduğu görülmüştür. Bu durumda mahkemece temerrüt nedeniyle tahliye koşullarının oluştuğu gözetilerek tahliye talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenle davalının temyiz itirazları yerinde olmadığından alacağa ilişkin mahkemenin ek kararının ONANMASINA, 3 nolu bentte açıklanan nedenle davacının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden tahliyeye ilişkin hüküm kısmının davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya iadesine, onanan kısım üzerinden 74,65.TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla