3. Hukuk Dairesi 2017/6874 E. , 2017/18432 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/6874 E. , 2017/18432 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:40

3. Hukuk Dairesi 2017/6874 E. , 2017/18432 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm, süresi içinde davalı vekili tarafından duruşma talepli olarak temyiz edilmiştir.Davanın niteliği gereği duruşma isteğinin reddiyle süresinde olduğu anlaşılan temyiz isteğinin incelenmesinin evrak üzerinden yapılmasına karar verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, taraflar arasında 06/07/2006 tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, davalının halen kira sözleşmesini feshetmediği gibi her hangi bir kira bedeli ödemediğini, kiralananı tahliye ettiğine dair ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/91 D.İş ve ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/93 D.İş dosyaları ile delil ve durum tespiti yapıldığını, ayrıca davalıya gönderilen 11/07/2013 tarihli ihtarname ile sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin aksi halde sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiğini, davalının iflasına karar verilmiş olup kiralananı tahliye ettiği ve işletmeye son verdiği halde kira sözleşmesini feshetmediğini ve kiralananın anahtarını teslim etmediğini belirterek sözleşmenin feshine ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı,davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, gerek davacının sözleşmeye göre fesih talebi ve kiralananın boş olduğunu, davalının iflasına karar verildiği ve idarenin iflas idaresine geçtiği işin uzamasında davacının çok zararının olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında davaya dayanak yapılan 06/07/2006 tarihli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı, kiralananın tahliye edildiğini beyan etmiş ise de anahtar teslimini yazılı belge ile kanıtlayamamıştır. Ancak, kiralananda 20/12/2013 tarihinde mahkemece keşif yapıldığına göre kiralananın keşif tarihi olan 20/12/2013 tarihinde kiraya verenin tasarrufuna geçtiğinin kabulü gerekir. Bu durumda Mahkemece dava konusuz kaldığından esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken belirtilen bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla