3. Hukuk Dairesi 2017/6274 E. , 2017/17811 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/6274 E. , 2017/17811 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:42

3. Hukuk Dairesi 2017/6274 E. , 2017/17811 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, 06.07.2005 tarihli kira sözleşmesinin kefili olduğunu, kiralananın hazine adına kayıtlı olması nedeniyle dava dışı kiracı hakkında 03/12/2010 tarihinden itibaren ecrimisil tahakkuk ettirildiğini, kiracının bu tarihten itibaren kira bedellerini kiraya veren yerine ecrimisil bedeli olarak hazineye ödediğini, davalının kiracı ve kefil sıfatıyla kendisi hakkında 06.12.2014-06.03.2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin kira alacağının tahsili için icra takibi başlattığını, kiracının davalıya kira borcu olmadığını belirterek borcunun olmadığının tespitine, davalının kötüniyetli olmasından dolayı % 20 tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddi ile davalının % 20'den az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ... İcra Müdürlüğünün 2015/3062 esas sayılı dosyasındaki 3.685,38-TL kira alacağı ve 1.132,34-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 4.817,72 TL'den davacının borçlu olmadığının tespitine, bu kısma ilişkin icra takibinin durdurulmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalının temyiz itirazlarına gelince,
Davalı vekilinin kötü niyet tazminatı talebi olmasına rağmen, davanın kısmen reddedildiği gözetilerek kötü niyet tazminatı talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddine, hükmün ikinci bentte açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla