3. Hukuk Dairesi 2017/4726 E. , 2017/17697 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/4726 E. , 2017/17697 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:44

3. Hukuk Dairesi 2017/4726 E. , 2017/17697 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki akdin feshi ve tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı ile aralarında düzenlenen 01/06/2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde davalı kiracı tarafından tahrifat yapılmak suretiyle kiracısının ... Ltd.Şti şirketi olarak ve başlangıç tarihinin 01/05/2004 tarihi olarak değiştirildiğini belirterek akde aykırılık nedeniyle akdin feshi ve davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, kiralananın 2004 yılından itibaren ... Ltd.Şti tarafından kullanıldığı ve kira bedellerinin de bu şirketçe ödendiği, davacının ... İcra Müdürlüğü' nün 2013/1106 Esas sayılı takip dosyasında borçlu-kiracı olarak adı geçen şirketi belirtip kiracılığını tanıdıktan sonra sözleşmede tahrifat yapıldığı iddiasının iyiniyetle bağdaşmayacağı,kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasında zorunluluk bulunmadığı, on yıldır süregelen kullanım ve ödemeler sonucu davacı ile dava dışı ... Ltd.Şti arasında sözlü bir kira akdinin de kurulduğunun kabulünün gerektiği ve taraflar arasındaki sözleşmenin feshini gerektirir bir neden bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Türk Borçlar Kanunu'nun 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir.
Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Olayımıza gelince; Davacı tarafından delil olarak ibraz edilen ve taraflar arasında düzenlenen 01/06/2001 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kural olarak, taraflarca düzenlenen kira sözleşmesi açıkça feshedilmedikçe veya mahkemede iptaline ilişkin dava açılmadıkça geçerli olup sonradan yapılan kira sözleşmesine değer verilemez. Mahkemece yapılacak iş ; davalı şirkete ait kayıtların da getirtilmek suretiyle dava dışı ... Sanayi Ticaret İthalat İhracak Ltd.Şti ile aralarında bağlantı olup olmadığı belirlenerek ve ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/2572 sayılı soruşturmasının sonucunun beklenerek davacının ibraz ettiği 01/06/2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde iddia edildiği gibi tahrifat yapılıp yapılmadığının tespiti ile yapıldığının anlaşılması halinde açıktan fena kullanım bulunduğu ve bu durumda ,önceden ihtar gerekli olmadığı nazara alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken , eksik inceleme ve hatalı kanaatle yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesi, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK. nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla