3. Hukuk Dairesi 2017/4646 E. , 2017/17484 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/4646 E. , 2017/17484 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:45

3. Hukuk Dairesi 2017/4646 E. , 2017/17484 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak ve kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalıların, kiracı olduğunu, 2014 Yılı Ekim ile 2015 Yılı Temmuz ayları arası kira bedellerinin 20.07.2015 tarihli ihtarnamenin tebliğine rağmen süresinde ödenmediğini belirterek kiralananın tahliyesine, toplam 10.650 TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar; davalılardan ... kira sözleşmesinde kiracı olmadığını, bu nedenle davalılardan ... hakkındaki davanın husumetten, diğer davalı hakkındaki davanın ise esastan reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davalı kiracı ... yönünden, alacağının tahsili için noter ihtarnamesi keşide edildiği, 30 günlük yasal süre içinde borcun ödendiğine ilişkin hiçbir delilin dosyaya ibraz edilmediği gerekçesi ile davanın kabulüne, davalı ... yönünden, davalının sözleşmede kiracı olmadığından husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalılardan ...'un temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Davalı ...'un temyiz itirazlarına gelince,
6100 sayılı HMK’nun 326/1. maddesine göre; (1) "Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Yargılama giderlerine hükmedilmesi başlıklı 332.maddesinde; yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedileceği, yargılama gideri, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve dökümünün hüküm altında gösterileceği, hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceğinin, mahkemece ilamının altına yazılacağı düzenlenmiştir.
Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır."Aynı yasanın 332/1. maddesine göre; "yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedilir" ve 323/ğ.maddesine göre ise; "vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücreti" yargılama giderleri kapsamındadır.
Somut olayda; Mahkemece, davalı ... yönünden davanın husumetten reddine karar verildiğine göre, davalı ... yönünden yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması ve davalı kendisini vekille temsil ettirdiğine göre davalı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu hususta olumlu olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen davalı kiracı ...'un bütün temyiz itirazlarının reddi ile alacak ve tahliye yönünden, davalı kiracıya ilişkin hüküm kısmının ONANMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince davalı ... yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla