3. Hukuk Dairesi 2017/3921 E. , 2017/17494 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/3921 E. , 2017/17494 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:45

3. Hukuk Dairesi 2017/3921 E. , 2017/17494 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, 01/12/2002 tarihli sözleşme ile kiracı olduğu taşınmazın davalı tarafından 24/09/213 tarihinde satın alındığını ve davalının kira sözleşmesinin tarafı olduğunu, haklı bir neden olmaksızın güvence olarak verilen banka teminat mektubunu nakde çevirdiğini belirterek 468.750,52 TL alacağın teminat mektubunun nakte çevrildiği tarihten itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ve 468.750,52 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1141 sayılı kararının, Yargıtay 6.Hukuk Dairesi'nin 03/06/2015 gün 2015/3167-5356 E-K sayılı ilamı ile onanmış olup, hükmün davacıya 02/07/2015 tarihinde tebliğ edildiği, her ne kadar karar sonrası 14/01/2015 tarihli gönderme dilekçesi mevcut ise de HMK'nun 20/1 maddesi uyarınca kanun yoluna başvurulmuş ise bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesinin talep edilmesinin gerektiği, temyizden önce verilen gönderme dilekçesinin HMK'nun 20/1 maddesi uyarınca geçerliliğini sürdürdüğünden söz edilemeyeceği, Yargıtay sonrası süresinde gönderme dilekçesinin verilmediği, ancak bu konuda kararın ... Asliye Ticaret Mahkemesince verilmesi gerektiği belirtilerek süresinden sonra verilen gönderme talebinin HMK'nun 20/1 maddesi uyarınca değerlendirilmesi için dosyanın görevli ve yetkili ... Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmek üzere Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosuna gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
... Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/12/2014 tarihli görevsizlik kararı davalı tarafından temyiz edilmiş, davacı ise kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde 14/01/2015 havale tarihli dilekçe ile görevsizlik kararının kesinleşmesiyle dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesini görevsizlik kararı veren mahkemeden talep etmiştir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 20. maddesinde “ (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.
6100 Sayılı HMK.'nun 20. maddesindeki düzenlemeye göre, görevsizlik kararı kesinleşmeden önce görevsiz mahkemeye başvurulmasında yasal bir engel bulunmamaktadır.
O halde karar kesinleşmeden ve süresi geçmeden dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için başvurulmuş olması nedeniyle Mahkemece işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün 6100 sayılı ...ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla