Forum ana sayfa 3. Hukuk Dairesi 2017/3737 E. , 2017/18071 K.

3. Hukuk Dairesi 2017/3737 E. , 2017/18071 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul



3. Hukuk Dairesi 2017/3737 E. , 2017/18071 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davalı tarafından ve ayrıca davacı tarafından da katılma yolu ile temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davalının 09.02.2016 tarihli temyiz dilekçesine karşı davacı tarafça verilen dilekçede mahkeme kararının bozulmasının talep edildiği, böylelikle mevcut dilekçenin katılma yoluyla temyiz dilekçesi niteliğinde olduğu anlaşılmakla; temyiz istemi yönünden temyiz harcının yatırıldığına ilişkin makbuzun dosyaya ekli olmadığı anlaşıldığından, davacı vekili tarafından temyiz harcının yatırılıp yatırılmadığının belirlenerek, yatırılmamış ise davacı tarafa harcı ikmal etmesi için HUMK'nun 434/3. Maddesi uyarınca önel verilmesi, süresi içerisinde harç yatırılmadığı takdirde, davacı yönünden kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmesi ve dosyanın davalı yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere Başkanlığımıza iadesi için mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararları