3. Hukuk Dairesi 2017/3297 E. , 2017/17810 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/3297 E. , 2017/17810 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:51

3. Hukuk Dairesi 2017/3297 E. , 2017/17810 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar, taraflar arasında 13.09.2006 tarihli "Taşınmaz Satış ve Finansman Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşmenin 6/2. maddesinde parselin alıcıya devir tarihinden sonra kiracısı tarafından ödenecek kira bedellerinin tamamının satıcıya ait olacağının düzenlendiğini, sözleşmede satıcı olarak tanımlanan davacılar tarafından, sözleşmenin 6/2. maddesinde tanımlanan yetkiye istinaden parselin ... Makineleri A.Ş.'ye kiralanmasına karar verildiğini, bu doğrultuda 01.07.2009 tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, başlatılan icra takibi ile davalılar tarafından 01.01.2009-31.12.2012 tarihleri arasındaki kira bedeli olan 420.000 TL'nin kiracıdan tahsil edildiğini, sözleşmenin 6/2. maddesi uyarınca devir tarihinden sonra kiracı tarafından ödenen kira bedellerinin tamamının kendilerine ait olduğundan bu tutarın tahsili için takip başlatıldığını, takibe davalılar tarafından itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmişlerdir.
Davalılar, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, dava konusu uyuşmazlığın taşınmaz kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak ile ilgili ilamsız icra takibine itirazın iptaline ilişkin olmakla Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle davanın dava şartları yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 Sayılı HMK.nun 4/1-a maddesine göre ise “Kiralanan taşınmazların, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda” Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Somut olayda, Davacılardan ... Makineleri A.Ş. ile davalılardan ... . San. ve Tic. A.Ş. arasında 01.07.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlendiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak davacılar, kira sözleşmesinden kaynaklanan kira alacağına ilişkin değil taraflar arasında düzenlenen 13.09.2006 tarihli, taşınmaz satış ve finansman sözleşmesine dayanarak sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacak talebinde bulunmaktadırlar. Açıklanan bu nedenle davaya bakmakla mahkeme görevlidir.
Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacılar yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla