3. Hukuk Dairesi 2017/3247 E. , 2017/17780 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/3247 E. , 2017/17780 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:52

3. Hukuk Dairesi 2017/3247 E. , 2017/17780 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, (Asıl ve Birleşen davada), davalı kiracı şirketin kira sözleşmesinin feshinin haksız ve geçersiz olduğunu, bu nedenle kira paralarının tahsili amacıyla icra takibi başlattıklarını, davalıların takibe itirazlarının haksız olduğunu ileri sürerek, ... icra dairesinin 2012/7927 esas sayılı takip dosyası ile ... İcra Müdürlüğünün 2012/6450 E. Sayılı dosyasına vaki itirazın iptali ve %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalılar (Asıl ve Birleşen davada), kira akdinin usulüne uygun fesih edilerek kiralananın tahliye edildiğini ve ödenmemiş kira borcu bulunmadığını belirterek davanın reddine ve davacının haksız icra takibi başlatılması nedeniyle % 40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne dair verilen hükmün davalılar vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 17/02/2014 tarih ve 2013/8849 esas, 2014/1636 karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiştir.
Onama ilamına karşı davalılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuş olup, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 14.10.2014 tarih ve 2014/7457 esas, 2014/10998 karar sayılı ilamı ile; "...Mahkemenin kararında ve Yargıtay ilamında yazılı sebeplere göre davalılar vekilinin sair karar düzeltme talepleri yerinde değildir. Ancak, taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan 01.08.2011 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin 5.maddesinde; “...ilk yılda aylık kira parasının 9.500 TL net olup,stopajın kiracı tarafından ayrıca ödeneceği...”kararlaştırılmıştır. Asıl ve Birleşen davalarda davacı vekili
tarihli takip talebi ile 2012 Nisan ayı kira parası 11.875 TL ve 8.5.2012 tarihli takip talebinde 2012 Mayıs ayı kira parası olarak 11.875 TL'nin tahsilini talep etmiştir. Kira sözleşmesi gereğince 2012 yılı Nisan ve Mayıs ayları kira parası net 9.500 'er TL olup, takip talebinde brüt 11.875 TL kira parası talep edilmesi doğru değildir. Zira net kira parası üzerinden belirlenen %20 stopaj bedeli olan 2.375 TL davacı kiracı adına davalı kiracı tarafından vergi dairesine yatırılacak miktar olup,davacı kiralayan stopaj bedeli eklenmiş brüt kiranın tahsilini talep edemez. Mahkemece, takip konusu aylara ait net kira parası olan 9.500 TL asıl alacak ve bu miktar üzerinden işlemiş faiz hesaplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken brüt 11.875 TL üzerinden hesap yapılıp karar verilmesinin doğru olmadığı bu defaki incelemeden anlaşılmakla davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir." gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece, bozma ilamı üzerine yapılan yargılama sonucunda, asıl ve birleşen davaların kısmen kabulü ile;
-Davalının ... İcra Müdürlüğünün 2012/6450 Sayılı takip dosyasına konu asıl alacak olan 9.500 TL ve 33.25 TL faizi olmak üzere toplam 9.533,25 TL'lik kısmı yönünden itirazının iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına fazla talebin reddine, icra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan asıl alacak miktarları olan 9.500 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, davalılar lehine ise reddedilen miktar üzerinden icra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan reddedilen miktar olan 2.375 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
Davalının ... İcra Müdürlüğü'nün 2012/7927 sayılı takip dosyasına konu asıl alacak olan 9.500 TL ve 9,50 TL faizi olmak üzere toplam 9.509,50 TL'lik kısmı yönünden itirazının iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına fazla talebin reddine, icra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan asıl alacak miktarları olan 9.500 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, davalılar lehine ise reddedilen miktar üzerinden icra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan reddedilen miktar olan 2.375 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalılara verilmesine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) İİK 67/2.maddesi uyarınca itirazın iptali davasının kısmen veya tamamen reddi halinde, borçlu lehine hükmedilecek tazminat kötüniyet tazminatı olup, borçlu lehine kötüniyet tazminatına hükmedilebilmesi için icra takibinin haksız olmasının yanında takip alacaklısının kötüniyetli olması gerekir. Alacaklı icra takibi başlatmakta kötüniyetli değilse aleyhine kötüniyet tazminatı hükmedilemez.
Somut olayda her ne kadar mahkemece, reddedilen alacak miktarı üzerinden davalılar lehine kötüniyet tazminatına (ki hükümde bu tazminatın türü hatalı şekilde icra inkar tazminatı olarak adlandırılmak suretiyle) hükmedilmiş ise de, davacının icra takibi yapmakta kötüniyetli olduğu ispat edilememiştir. Bu nedenle davalının kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde asıl alacak üzerinden % 40 oranında tazminata karar verilmesi doğru değildir.
Ancak, bu yanılgının düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan "Davalılar lehine ise reddedilen miktar üzerinden İcra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan Asıl 2015/81 Esas sayılı dosyasında ki reddedilen miktar olan 2.375 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalılara verilmesine" ifadesi ile 2. Bendinde yer alan "Davalılar lehine ise reddedilen miktar üzerinden İcra inkar tazminatı koşulları oluştuğundan Birleşen 2012/280 Esas sayılı dosyasında ki reddedilen miktar olan 2.375 TL'nin %40 oranındaki icra inkar tazminatının davacıdan alınarak davalılara verilmesine" ifadesinin hükümden çıkarılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla