3. Hukuk Dairesi 2017/2598 E. , 2017/17901 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/2598 E. , 2017/17901 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:54

3. Hukuk Dairesi 2017/2598 E. , 2017/17901 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, taraflar arasında 15/11/2012 başlangıç 30/10/2015 bitiş tarihli davacı kulübün uhdesinde bulunan 22 adet cadde ve sokaktan ibaret olan yerlerin otopark alanlarının açık otopark olarak işletme hakkına ait kira sözleşmesi akdedildiğini, bahse konu cadde ve sokakların kulüp tarafından davalıya 08/11/2012 tarihli yer teslim tutanağı ile teslim edildiğini, davalı tarafın 2013 yılı aralık ayından bakiye kira bedeli ile 2014 yılı Ocak ayı kira bedelini ödememesi üzerine hakkında ... İcra Müdürlüğünün 2014/1493 Esas sayılı icra dosyası üzerinden ve yine 2014 yılı Şubat ayı kira bedelini ödememesi üzerine Bolu 1 İcra Müdürlüğünün 2014/2680 Esas sayılı dosyası üzerinden takipler başlatıldığını, davalı borçlunun icra takibine dayanak olan dönemlere ait kira borcunu ödemediği gibi yapılan icra takiplerine de kötüniyetli olarak itiraz ettiğini, borçlu davalının kira sözleşmesinin kurulmasından sonra borçlarının vadesinde ödenmemesinin karşılığı olan kesin ve süresiz teminat mektubu bedeli olan 50,000 TL muhatap banka tarafından davacı kulübe 25/07/2014 tarihinde ödendiğini, 2013 aralık ayından bakiye kira bedeli ile 2014 Ocak ayı kira bedeline ait borcuna dayanak yaptıkları ... İcra Müdürlüğünün 2014/1493 Esas sayılı dosya borcuna mahsup edildiğini belirterek davalının haksız itirazının iptaline, ... İcra Müdürlüğünün 2014/1493 E. sayılı dosyasına ilişkin olarak takibin devamına, Dava konusu edilen 19.282,00.-TL alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline, ... İcra Müdürlüğünün 2014/2680 E. sayılı dosyasına ilişkin olarak yapılan haksız itirazın iptaline takibin devamına, dava konusu edilen asıl alacak olan 44.714,00.-TL nın %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline, karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece Davacının davasının kısmen kabulü ile, ... İcra Dairesine ait 2014/1493 esas sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptaline takibin devamına, ... İcra Dairesinin 2014/2680 Esas sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptaline takibin devamına, her iki icra -takip dosyasındaki alacaklı vekilinin icra inkar tazminat talebinin alacak hesaplamayı gerektirdiğinden reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyizinde;
Davacı davalı hakkında 06/02/2014 tarihinde ... İcra Müdürlüğünün 2014/1493 Esas sayılı dosyası ile başlattığı icra takibi ile 2013 yılı Aralık ayı bakiye kira alacağı ile 2014 yılının Ocak ayı kira bedeli toplamı olan 69.282,00 TL ve işlemiş faiz 290,29 TL nin tahsilini istemiş, 17/03/2014 tarihinde ... İcra Müdürlüğünün 2014/2680 Esas sayılı dosyası ile başlattığı icra takibi ile 2014 yılının Şubat ayı kira bedeli 44.714,00 TL ve işlemiş faiz 198,46 TL nin tahsilini istemiştir. İcra takibine itiraz edilmesi üzerine açılan işbu davada davacı ... İcra Dairesinin 2014/2680 Esas sayılı takip dosyasına yapılan itirazın tamamı üzerinden ve ... İcra Müdürlüğünün 2014/1493 E. sayılı dosyasına yapılan itirazın 19.282,00.-TL üzerinden iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece talep doğrultusunda karar verildiği;reddedilen alacak miktarı olmadığı halde davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.
2-Davacı vekilinin icra inkar tazminatına ilişkin temyizine gelince;
...nun 67. maddesine göre borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesinin kabulü halinde borçlu, diğer tarafın talebi üzerine takip tarihi itibariyle % 20 dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi gerekir. Kira sözleşmesinde ilk yıl kira bedelinin açıkça belirtilmiş olması, devam eden yıllara ilişkin artırım şartının da belirtilmiş bulunması ve takip konusu edilen kira bedelleri konusunda uyuşmazlık olmadığına göre borçlu yönünden borcun hesabedilebilirliği açık olup, alacağın likit olmadığından sözedilemez. Mahkemece borçlunun itirazında haksız olduğu kabul edildiğine ve kira parasının likit olmasına göre kira alacağı bakımından davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu yöndeki istemin reddine karar verilmesi de doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda 1. Ve 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla