3. Hukuk Dairesi 2017/2444 E. , 2017/17597 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2017/2444 E. , 2017/17597 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 22:55

3. Hukuk Dairesi 2017/2444 E. , 2017/17597 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; dava konusu taşınmazda hissedar olan davalı .... ve dava dışı diğer dört hisse sahibine karşı cinsiyet ayrımcılığı temeline dayalı muris muvazaası nedeni ile tapu iptali ve tescil davası ikame ettiğini, söz konusu davanın ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 15/02/2011 tarih, 2010/374 E. ve 2011/33 K. sayılı kararı ile kabul edilerek kesinleştiğini ve kendisinin 1/10 pay hakkına sahip olduğunu, davalı şirketlere gönderdiği ihtarnameler ve ... İcra Müdürlüğünün 2012/9895 Esas sayılı dosyasıyla payına düşen kira bedellerini talep ettiğini ancak davalıların icra takibine itirazı üzerine takibin durdurulduğunu belirterek davalı şirketlerin itirazlarının iptali ile takibin devamına karar verilmesini istemiştir.
Davalılardan ...; dava konusu taşınmaz ile ilgili taraflar arasında gerçekleşmiş bir kira sözleşmesi mevcut olmadığını, davacının talebinin arsa payına değil mevcut binaya ilişkin olduğunu, bu itibarla ancak ecrimisil davasının açılabileceğini, dava konusu binanın ise 1996 yılında inşaatı yapan paydaşlarca kendisine 3. kişilerle kira sözleşmesi yapmak üzere kiraya verildiğini, bunun üzerine de diğer davalı şirket ile alt kiracılık ilişkisi kurulduğunu beyan ederek davanın reddini dilemiştir.
Davalılardan ... A.Ş; dava konusu taşınmazda, diğer davalı şirket ile aralarında akdedilen sözleşme çerçevesinde alt kiracı olarak 1996 yılından beri faaliyet gösterdiklerini beyan ederek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile itirazın 14.160,00-TL kısmı için iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davalı ... San.A.Ş.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava konusu kiralanan taşınmazın 15.05.1996 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi ile davalılardan ... tarafından diğer davalı ... Anonim Şirketine kiraya verildiği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dosya içerisinde mevcut kiralanan taşınmaza ait tapu kaydının
incelenmesinden; taşınmazın arsa olarak kayıtlı olduğu ve davacının 1/10 paylı malik, davalılardan kiraya veren Kuroğlu ... Anonim Şirketinin ise 9/100 paylı malik olduğu anlaşılmaktadır. Davacı, davalılar aleyhinde başlattığı icra takibi ile 2012
yılı Mayıs ayı kira bedelinden hissesine düşen 18.000,00-TL’nın tahsilini istemiş, davalılar ise davacı tarafından aynı konuda açılmış ... Asliye Hukuk Mahkemesi (... Asliye Hukuk Mahkemesi)'nin 2012/811 Esas sayılı dosyası ile ecrimisil davasının bulunduğunu belirterek derdestlik itirazında bulunmuşlardır.
Dava konusu taşınmazda paylı malik olan davacı tarafından, 23.05.2012 tarihinde, dava konusu taşınmazın diğer maliklerine karşı ... Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2012/811 Esas ve 2014/477 Karar sayılı davada; 23.05.2007 ile 30.04.2012 tarihleri arası davacının hissesine düşen kira alacağı için ecrimisil talep edildiği, Mahkemece; ‘davacının sadece arsa üzerinden ecrimisil talep edebileceği belirtilerek davacının hükmen kazanmış olduğu 1/10 payın arsaya münhasır ecrimisil bedelinin 23.5.2007-30.4.2012 tarihleri arası toplam 204.665,79-TL olduğunun kabulü ile kısmen kabul’ kararı verildiği ancak hükmün henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Davalardan biri hakkında verilecek kararın, diğerini etkileyecek nitelikte bulunması halinde iki dava arasında bağlantı varsayılır ve biri diğeri için bekletici mesele yapılır. Bu durumda dava konusu taşınmaza ilişkin bahse konu ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/811 Esas ve 2014/477 Karar sayılı hükmünün henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle anılan mahkeme kararının kesinleşmesinin beklenerek, her iki davanın birlikte değerlendirilmek suretiyle hasıl olacak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru değildir.
2- Davalılardan ...ne ilişkin kurulan hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarına gelince; davacı paylı malik olduğu dava konusu taşınmazının, diğer malikler tarafından alt kira ilişkisi kurulmak suretiyle ... Anonim Şirketine kiraya verildiğini öğrendiğini, bu nedenle de hissesine düşen kira alacağının tahsilini talep etmiş, davalılar ise alt kira ilişkisinin varlığını ikrar ederek, davalı ... A.Ş.’nin alt kiracı olduğuna ilişkin 15.05.1996 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesini ibraz etmişlerdir. Sunulan kira sözleşmeleri konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda davacı ile davalı olarak gösterilen alt kiracı ... A.Ş. arasında kira ilişkisi bulunmamaktadır. Alt kiracının sorumluluğu kendi akidine (asıl kiracıya) yönelik olup asıl kiraya verene karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle kiraya verenin alt kiracıdan kira bedeli talep hakkı bulunmadığından, mahkemece ... A.Ş. hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci ve ikinci bentlerde açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla