3. Hukuk Dairesi 2016/13001 E. , 2017/17985 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/13001 E. , 2017/17985 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:03

3. Hukuk Dairesi 2016/13001 E. , 2017/17985 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; ... mah. 27 pafta 176 ada 13 parsel (ifraz sonrası 46 parsel) sayılı taşınmazın bir kısmının davacı tarafından işgal edilinden bahisle davalıca ecrimisil bedeli tahakkuk ettirildiğini, toplam 16.556,60 TL’nin davalıya ödendiğini, söz konusu parselin ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/163 Esas ve 2980/84 Karar sayılı kararı ile davalı adına kaydının iptali ile davadışı üçüncü kişiler adına tesciline karar verildiğini, kararın 03.02.1984 tarihinde kesinleştiğini, davalı belediyenin malik sıfatını yitirdiği dönem için ecrimisil talep edemeyeceğini, davalıya iade için ihtar çekildiğini, 1.432,60 TL’nin iadesinin yapıldığını, kalanın iade edilmediğini belirterek, haksız olarak ecrimisil adı altında tahsil edilerek davalının sebepsiz zenginleşmesine neden olan 15.124,60 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsili karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; davacının haksız işgalle taşınmazı kullandığını, taşınmazın 12.07.2012 tarihinde üçüncü kişiler şahıs parseli olarak tapuda tescil edildiğini, bu tarihe kadar davalı adına tapuda kayıtlı gözüktüğünü, bu dönemden sonraki kullanımların iade edildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kabulü ile 15.124 TL'nin davalıdan tahsiline, ödeme tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmiş; hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Sebepsiz zenginleşme için, bir taraf zenginleşirken diğer tarafın fakirleşmesi, zenginleşme ile fakirleşme arasında nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.
Sebepsiz zenginleşmeden söz edebilmek, için öncelikle, davalının mal varlığında bir çoğalmanın meydana gelmesi gerekir. Bu zenginleşme, mal varlığının artması şeklinde olabileceği gibi, azalmasının önlenmesi şeklinde de olabilir. Zenginleşmenin miktarı istenebilecek alacağın da üst sınırını oluşturur.
Sebepsiz zenginleşme; geçerli olmayan, tahakkuk etmemiş veya varlığı sona ermiş bir nedene ya da borçlu olunmayan şeyin hata sonucu verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir. Sebepsiz zenginleşme bunlardan hangisi yoluyla gerçekleşmiş olursa olsun, sebepsiz zenginleşen, aleyhine zenginleştiği tarafa karşı geri verme borcu altındadır.
Somut olayda; davacı tarafından iadesi talep edilen ecrimisil bedeline ilişkin, mahkeme kararı ile adlarına tescil edilen üçüncü kişilere ayrıca bir ödeme yapmadığı hususu dikkate alındığında sebepsiz zenginleşme koşulları oluşmadığından, davacının ödemiş olduğu bedeli davalıdan talep etme hakkı bulunmamaktadır. Diğer anlatım ile somut olayda sebepsiz zenginleşmenin koşulları oluşmamıştır. Mahkemece, anılan nedenler ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde verilen kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla