3. Hukuk Dairesi 2016/12014 E. , 2017/17661 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/12014 E. , 2017/17661 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:10

3. Hukuk Dairesi 2016/12014 E. , 2017/17661 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile arasında harici satış sözleşmesi düzenlendiğini, bu satışa güvenerek taşınmaz üzerine ev, ambar, fırın ve samanlık inşa ettiğini, kadastro tespitinde taşınmazın davalı adına tespit gördüğünü, sadece davacının yapmış olduğu evin davacı adına tespit edildiğini ambar, fırın ve samanlığın yazılmadığını, bu nedenle mağdur olduğunu, davalıdan satın aldığı taşınmazın yine davalı adına tapulandığını, taşınmazın alım satım bedelini davalıya ödemiş olmakla da mağdur olduğu ve zarara uğradığını belirterek, taşınmaz alım satımından dolayı uğramış olduğu zarar miktarı 15.000 TL tazminatın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili duruşmada; daha önce açtıkları ve ... Kadastro Mahkemesinin 2004/8 sayılı kararı ile tapu iptal tescil davasının reddedildiğini, davalı ile yapılan satış sözleşmesine ilişkin bedelini istediklerini, yapı bedelini istemediklerini beyan etmiştir.
Davalı mirasçıları; davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Mahkemece; dava, 4721 Sayılı TMK.nun 723. maddesinde düzenlenen tazminat davası olarak nitelendirilerek davanın kısmen kabulüne, davaya konu ... ilçesi 118 ada 8 nolu parselde davacı tarafından iyi niyetle yapıldığı anlaşılan samanlık için 1.500 TL, ambar için 4.500 TL ve fırın için 3.500 TL olmak üzere toplam 9.500 TL'nin dava tarihinden itibaren (31/05/2010) işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Bir davada, maddi olayları ve vakıaları açıklamak tarafların, hukuki nitelendirmeyi ve davayı aydınlatmak görevi ve ilgili kanun maddesini bulup uygulamak ise hakimin görevidir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık; harici satış sözleşmesi ile satın alınan taşınmazın bedelinin, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsiline ilişkin bulunmaktadır.
Mahkemece, bu çerçevede bir inceleme ve araştırma yapılarak, oluşacak sonucu dairesinde bir hüküm kurulması gerekirken, dava dilekçesi ve duruşma beyanı kapsamında davacı talebinin harici satış sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olmasına rağmen, mahkemece TMK 722-723 kapsamında kapsamında yanılgılı değerlendirme ve yanlış nitelendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla