3. Hukuk Dairesi 2016/11129 E. , 2017/18373 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/11129 E. , 2017/18373 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:18

3. Hukuk Dairesi 2016/11129 E. , 2017/18373 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın (görevsizlik nedeniyle) reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, dava dilekçesinde; bayiliğini davalı ... ... San ve Tic. Ltd. Şti' nin yaptığı ... A.Ş.’ nin bayisine 19.06.2015 tarihinde gittiğini ve kendisini bayi sorumlusu olarak tanıtan davalı ...' in işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğunu söylediğini, ... ve ... numaralı telefon hatlarının faturasına ilave ücretle almış olduğu cep telefonları da bulunduğunu, vadesi gelmemiş taksitleri de dâhil olmak üzere tüm borçlarını ödemek ve hatlarını kapatmak istediğini belirttiğini; bayii sorumlusu ...' in bilgisayar ve hatların sorgulamasını yaparak 9.000 TL borç çıktığını, bunun üzerine 9.000 TL' yi davalı ...' e verdiğini, ...' in parayı sayarak kasasına koyduğunu, bilgisayarda bir süre işlem yapmaya çalıştığını ve ''Sistem gitti, faturayı şu anda veremiyorum. Yarın gel, faturanı al.'' dediğini, ertesi gün tekrar gittiğinde faturasının sisteme yansımadığı, hat kapatma işlemlerinde bu tür problemlerin olabileceği ve iki gün sonra gelmesi gerektiğini söylediğini, davalı ...'e faturam nerede demesi üzerine, telefonla görüşmeler yaparak kendisini oyalamaya çalıştığını, ısrarlı soruları üzerine parayı kendisinin aldığını, ödemeleri ve icra borçları olduğundan mecbur kaldığını, bir hafta sonra parasını ödeyeceğini söylediğini, kendisini tanımadığını, güvenemeyeceğini söylemesi üzerine, davalı ... ise bunun için bir kağıt yazacağını söyleyerek ‘... A.Ş. Logolu ... ... San ve Tic. Ltd. Şti kaşesini bir kartvizite basarak 8.830 TL teslim alınmıştır ... Bayi çalışanı’ yazdığını ve bu kağıdı kendisine verdiğini, ... A.Ş.' nin aleyhine yapacağı herhangi bir takip ya da sair işlemlere karşı ... ve ... fatura numaralı ödemelerin ve faizlerinin, teminat ödeme gücü olmadığından dava kesinleşinceye kadar tedbiren teminatsız olarak durdurulmasını, 8.830 TL' nin ödeme tarihi olan 19/06/2015 tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek avans faizi ile davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile kendisine ödenmesini karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece; duruşma yapılmaksızın tensiben, 6502 sayılı yasanın 73 maddesi uyarınca, Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunu; oysa ki, dava haksız iktisaba ve adam çalıştıranın sorumluluğuna dayalı olup, uyuşmazlığın çözümünde mahkemelerinin görevli olmadığını; davacının dava dilekçesinde fatura bedelini yatırmak
üzere davalılardan ...'e verdiği paranın ilgili hesaplara aktarılması yerine ...'in zimmetine geçirildiğini, ortada haksız bir iktisap ve adam çalıştıranın sorumluluğu mevcut olup; tüketici işlemini yaratacak bir sözleşme ve hukuki işlem bulunmadığı gerekçesiyle, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Amaç" başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra, "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde; Mal, alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, Satıcı; kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem, olarak tanımlanmıştır.
Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
Somut olayda; davacının, telefon hatlarının faturasına ilave ücretle almış olduğu cep telefonları ve taksitli ödemelerinin henüz vadesi gelememiş taksitleri dâhil tüm borçlarını ödemek suretiyle, hatlarını kapatmak için ödediği bedelin istirdadını istediği anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında davacının ödediği parayla yaptığı işlem, ticari ve mesleki amaçlarla hareket etmeyen tarafın yaptığı tüketici işlemidir. Bu nedenle tüketici işleminden doğan bu davaya bakma görevi, tüketici mahkemesine aittir.
Bu durumda, mahkemece; işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla