3. Hukuk Dairesi 2016/11016 E. , 2017/18037 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/11016 E. , 2017/18037 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:20

3. Hukuk Dairesi 2016/11016 E. , 2017/18037 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; bölgeye yıldırım düşmesi nedeniyle ... köyünde bulunan tavuk çiftliğindeki elektrik sayacının zarar gördüğünü, davalı kurumca 13/09/2013 tarihinde sayacın ekranının olmadığının tespit edildiğini ve sayacın kurum yedeği ile değiştirildiğini, taraflarına tahakkuk ettirilen ... numaralı ek tüketim faturasında tüketim tutarının 8.071,70 TL olarak gösterildiğini, ek faturanın usulüne uygun olmayıp fahiş olduğunu beyan ederek ek tüketim faturası dolayısıyla davalı kuruma borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; 27/05/2013-13/09/2013 tarihleri arasında, 109 günlük fark sürede sayaç üzerinde tüketim tespit edilmediğini, bu nedenle sayaç değişimi sonrası tahakkuka esas ilk 2 dönem tüketimleri esas alınarak ek fatura düzenlendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; sayacın 27/05/2012 ve 13/09/2013 tarihleri arasında 109 gün tüketim kaydetmediği dikkate alınarak, sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki müşterinin ödeme bildirimine esas ilk iki dönemine ait tüketimlerinin ortalamasına göre geçmiş dönem tüketimi 24.808,00 kw olarak kabul edilmiş, sözkonusu tüketime göre ise ek fatura bedelinin 7.901,00 TL olacağı davalı kurum yazısından anlaşıldığından, davanın kısmen kabulü ile davacının 995382 nolu ve 8.071,70 TL bedelli fatura nedeniyle davalı kuruma 170,70 TL borçlu olmadığının tespitine, fatura bedelinin 7.901,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-) Dava, ek elektrik tüketim faturası nedeniyle borçlu olmadığının tespitine ilişkindir.
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Sayacın tüketim kaydetmemesi" başlıklı 19.maddesinde; "Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde varsa müşterinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki müşterinin ödeme bildirimine esas ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir.
Tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin bulunması halinde 12 ayı, bulunmaması halinde ise 90 günü aşamaz. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılan tahakkuk işleminde sayacın tüketim kaydetmediği dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme zammı uygulanmaz. Müşterinin talep etmesi durumunda söz konusu miktar tahakkuk süresi kadar eşit taksitler halinde ödenir. İkili anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi tüketen bir müşterinin sayacının tüketim kaydetmemesi durumunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından bu madde kapsamında geçmiş dönem tüketimleri hesaplanarak ...’a bildirilir." hükmü düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinde; davacının sayacının son okunma tarihinin 28.05.2013 olduğu, ekran arızası nedeniyle 13.09.2013 tarihinde değiştirildiği ve 27.09.2013 tarihinde sayacın muayenesi neticesinde; sayacın ekran görüntüsünün olmadığı, arızalı olduğu ve çalışmadığının tespit edildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından ek tahakkuk düzenlendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise, sayacın 109 gün tüketim kaydetmediğinin belirtildiği ve bir önceki okunamayan aynı dönemi kapsayan tarihler arası fatura ortalamasının tüketim miktarı, sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki ilk iki dönem fatura ortalamasına göre tüketim miktarı ve son okuma tarihi öncesi iki fatura dönemi ortalamasına göre tüketim miktarı bildirilmiş; mahkemece kurumdan rapordaki tüketimlere göre ek fatura bedellerinin bildirilmesi istenmiş ve kurumun cevabi yazısına göre sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki ilk iki dönem fatura ortalaması esas alınmak suretiyle hüküm kurulmuştur.
... 19.maddesine göre, sayacın müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespiti halinde öncelikle müşterinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak hesap yapılması gerektiği kuşkusuzdur. Mahkemece benimsenen rapor bu nedenle yetersizdir.
O halde; mahkemece yukarıda açıklanan eksiklikleri karşılar nitelikte bilirkişiden, müşterinin aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak hesap yapması konusunda ek rapor alınarak varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporu benimsenmek ve kurum cevabi yazısı esas alınmak suretiyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla