3. Hukuk Dairesi 2016/10999 E. , 2017/18314 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/10999 E. , 2017/18314 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:21

3. Hukuk Dairesi 2016/10999 E. , 2017/18314 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE)MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişanın bozulması nedeniyle tazminat ve hediyelerin geri verilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı birleşen dosya davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı birleşen dosya davalı ...; davalı ... ile 04.04.2013 tarihinde nişanlandıklarını ve 12.05.2013 tarihini düğün tarihi olarak belirlediklerini, düğüne bir hafta kala davalının eski nişanlısıyla kaçtığını, davalının bu kusurlu davranışı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını, insanlar içinde küçük düşürüldüğünü, itibarının zedelendiğini, bu nişan nedeniyle maddi masraflar ve harcamalar yaptığını, ekonomik sıkıntı içerisine girdiğini beyan ederek nişan hediyelerinin aynen ya da mislen iadesine veya bedellerinin tahsiline, 10.000 TL manevi tazminat ile, 1.000 TL maddi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı birleşen dosya davacı ...; nişanın bozulmasında kusurlu olan tarafın davacı olduğunu, kendisinin eski nişanlısına kaçmadığını, davacının kendisini küçük görmesi ve hakaretleri üzerine bunalarak amcasının yanına gittiğini, dava konusu hediyelerin mutad hediyeler olup değerce kıymetli ziynet eşyalarını davacıya iade ettiğini, yapıldığı ileri sürülen masrafların ise davacının kendi evine yapılmış olduğunu ve halen davacı tarafından kullanıldığını, ayrıca davacı daha önce de nişanlanmış olduğundan bu nişanlanma nedeniyle de yapılan masraflar olduğunu, asıl mağdur olan kişinin kendisi olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiş; bu dosya ile birleştirilmesine karar verilen Mahkemenin 2013/781 Esas ve 624 Karar sayılı dava dosyası ile de; nişanın bozulması nedeniyle kendisinin de masraf yaptığını ve ayrıca mağduriyet yaşadığını beyan ederek 800 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminat talep ettiğini bildirmiştir.
Mahkemece; davalı karşı davacı ...'in nişanın bozulmasında kusurlu olduğu kabul edilerek asıl davanın kabulü ile 14.758,27 TL maddi tazminat bedelinin davalı (karşı davacı) ...’den (dava tarihi olan) 23.05.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı ...’ye ödenmesine, 4.000 TL manevi tazminat bedelinin davalı (karşı davacı) Özlem’den (nişan bozulma tarihi olan) 03.05.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı ...’ye ödenmesine; birleşen davanın ise reddine karar verilmiş hüküm süresi içinde davalı birleşen dosya davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Asıl ve birleşen dava, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden davalı birleşen dosya davacı vekilinin birleşen dosyaya ilişkin temyiz itirazlarının tümü, asıl dosyaya ilişkin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı birleşen dosya davalısı maddi tazminat talebine ilişkin davasını belirsiz alacak davası olarak açmıştır. Mahkemece, bilirkişi raporundan sonra Harçlar Kanunu 32. madde uyarınca eksik harç tamamlattırılarak, harç tamamlandığı takdirde yargılamaya devam olunması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
3- TMK'nın 122.maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına ilişkin davalarda kusur aranmaz.
Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre, geri istenir. Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat edilebilir.
Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez.
Bilirkişi raporunda belirtilen gelinlik, muhtelif kumaş ve giyim, davetiye ve bağış dışındaki maddi tazminata konu masraf ve eşyalar davacının zilyetliğinde kalıp davacı tarafından kullanılmakta olduğundan bunlar yönünden davacının talebinin reddi gerekirken bu masraf ve eşyalar yönünden de maddi tazminat talebinin kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı birleşen dosya davacı vekilinin birleşen dosyaya ilişkin tüm, asıl dosyaya ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı birleşen dosya davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla