3. Hukuk Dairesi 2016/10799 E. , 2017/17687 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/10799 E. , 2017/17687 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:24

3. Hukuk Dairesi 2016/10799 E. , 2017/17687 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığında bedellerinin tahsili istemi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı ile 2013 yılında evlendiklerini, ... Aile Mahkemesinin 2013/442 Esas sayılı dosyası ile boşandıklarını, düğünde takılan ziynet eşyalarının ve paranın sokağa bırakıldığı için müşterek evde kaldığını ileri sürerek her biri 22 ayardan 12 gr. 4 adet altın bilezik, 4 adet 5 gr. takı bileziği, 1 adet 10 gr geniş bilezik, 12 adet küçük altın, 3 adet gram altın ve 2.000 TL paranın aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde ise harca esas değer 5.000 TL olmak üzere, ziynet eşyalarının bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, düğünde takıları kendisinin taktığını, davacının kendi isteği ile evi terk ettiğini, evi terk ederken de tüm takıları üzerinde götürdüğünü savunurak, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 4.512 TL değerinde 22 ayar 12 gr ağırlığında 4 adet bilezik, 1.032 TL değerinde 14 ayar 4 gr ağırlığında 4 adet bilezik, 645 TL değerinde 14 ayar 10 gr ağırlığında 1 adet bilezik, 94 TL değerinde 22 ayar 1 gr ağırlığında 1 adet altın, 1.861,92 TL değerinde 12 adet çeyrek altının ve 1.700,00 TL paranın aynen davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aynen iadenin mümkün olmaması halinde taleple bağlılık ilkesi gereği 5.000 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebinin saklı tutulmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
1-Davanın açılması harca tabi usuli bir işlemdir. Davanın açılması nedeniyle alınacak yargı harçlarının türü, ödeme yeri, zamanı ve usulü 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 27 ve devamı maddeleri ile bağlı tarifede gösterilmiştir. Harcın eksik yatırılması halinde yapılacak işlemler ve izlenecek yol ile harcın yatırılmaması ve yaptırımı aynı kanunun 27 ve
32. maddelerinde belirtilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 27.maddesinin son fıkrası hükmüne göre harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise müteakip işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam olunacağı vurgulanmış ve 30.maddede de yargılama sırasında tespit olunan değerin dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa yalnız o oturum için yargılamaya devam olunacağı, takip eden oturum gününe kadar noksan değer üzerinden harç tamamlanmadıkça davaya devam olunamayacağı, ...150/5.maddesinde gösterilen süre içerisinde dosyanın işleme konulmasının eksik harcın ödenmesine bağlı olduğu açıklanmıştır.
Somut olayda; davacı, dava dilekçesinde belirttiği ziynet eşyalarının ve paranın aynen iadesini, olmadığı taktirde bedellerinin davalıdan tahsilini istemiştir. Harca esas değer dava dilekçesinde 5.000 TL olarak gösterilmiş yargılama sırasında ise yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde ise davacı tarafça talep edilen ziynet eşyalarının ve paranın toplam değerlerinin 9.844,92 TL olduğu belirlenmiştir. Ziynet ve para alacağı davalarında bedel iadesi ile birlikte aynen iadeye ilişkin istem de var ise, aynen iade istemi o eşyaların (ziynetlerin) gerçek bedelini de içerdiğinden, davacının talebi doğrultusunda aynen iadeye karar verilmiş olması halinde, talep konusu eşyaların (ziynet ve para) bilirkişi raporu ile belirlenen bedelleri üzerinden eksik nisbi harcın tamamlatılması gerekecektir.
O halde mahkemece, Harçlar Kanunu'nun 30.maddesi gereğince, bilirkişi raporunda belirlenen değerleri üzerinden eksik nisbi harcın tamamlatılması için davacı vekiline süre verilmesi gerekirken eksik nisbi harç tamamlatılmadan dava dilekçesinde harca esas değer olarak gösterilen bedel talep gibi değerlendirilerek, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı lehine BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla