3. Hukuk Dairesi 2016/9801 E. , 2017/17953 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/9801 E. , 2017/17953 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:36

3. Hukuk Dairesi 2016/9801 E. , 2017/17953 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; dava dışı ... ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin %5 oranında gayri resmi ortağı olduğunu, bahsi geçen hisse alımı sırasında bütün şirket ortaklarının bilgisi dahilinde hastanenin yemekhane, kantin ve kafeterya bölümü, bütün demirbaş malzemelerinin davacı tarafından alınması koşuluyla iki yıl boyunca işletilmesi konusunda anlaşıldığını, bu süre zarfında da davacının aylık 6.000,00 TL kira ödemesinin kararlaştırıldığını, iki yıllık süre sonunda ise davacının bu bölümleri kiralayacak kişiye %20 amortisman oranı düşülerek devredileceğinin kararlaştırıldığını, davacının dava dışı ... ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile yaptığı bu anlaşma sonrasında mutfak malzemelerini yapılan hastane binasının proje ve ölçülerine göre yaptırdığını ve yerleştirdiğini, ancak hastane binasının Sağlık Bakanlığınca ... Devlet Hastanesi Kadın-Doğum Servisi olarak kullanılmak üzere içindeki demirbaşları ile birlikte satın alındığını, ... ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan sözleşme incelendiğinde bina içindeki demirbaşlar arasında davacıya ait mutfak eşya ve malzemelerinin bulunmadığını, malzemelerin tarafına iadesine yönelik sözlü müracaatlarının Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi tarafından devamlı suretle reddedildiğini belirterek malzemelerin satın alınması için satım sözleşme edasına, bunun kabul görmemesi halinde davacıya ait eşyaların aynen iadesi ile nitelikleri ve bu zamana kadar aşınma ve yıpranma durumları da dikkate alınarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL tazminatın taraflarına verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, 06.10.2015 tarihli dilekçesi ile talebini 101.446,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı; 08.08.2011 tarihli mutabakat metni doğrultusunda ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'den Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan taşınmaz satın alındığını, satın alınan taşınmazda mevcut bulunan 476.000 TL değerindeki teçhizat ve tıbbi cihazın yanı sıra mutabakat metninde bahsi geçen...l Kiralama A.Ş. ile ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında ... 2. Noterliğince düzenlenmiş 28.12.2009 tarih ve .... yevmiye numaralı Finansal Kiralama Sözleşmesi ile .... 16. Noterliği'nin 15.02.2010 tarih ve ... yevmiye numaralı ihbarnamesine konu ekipmanlar da bulunduğunu, mutabakat metni incelendiğinde finansal kiralama sözleşmesi kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin kullanım ve finansal kiralama sözleşmesi sonunda bedelsiz devri hususlarıyla ilgili ... Devlet Hastanesi Başhekimliğine taahhütte bulunulması konusunda anlaşmaya varıldığını, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde davacıya ait taşınır mallar bulunmadığından davalı idare ile davacı arasında satım sözleşmesi düzenlenmesinin de mümkün olmadığını ileri sürerek davanın reddini karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, 99.396,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının diğer taleplerinin ve fazlaya ilişkin talebinin reddine, karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ile fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olması gerekir.
BK 61 ve TBK 77 maddesi ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre, sebepsiz zenginleşme; geçerli olamayan veya tahakkuk etmemiş yahut varlığı sona ermiş bir neden yada borçlu olunmayan şeyin hataen verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir. Sebepsiz zenginleşme bunlardan hangisi yoluyla gerçekleşmiş olursa olsun sebepsiz zenginleşen, aleyhine zenginleştiği tarafa karşı geri verme borcu altındadır.
Somut olayda; dava dilekçesinden de açıkça anlaşıldığı gibi, davacı kendisinin de gizli ortağı olduğu ... ... Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'ne ait bir takım imalatlar yaptırdığı ve bu imalatlar ile birlikte hastanenin mevcut haliyle davalıya satıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalının sebepsiz zenginleştiğinden söz edilemez.
Hal böyle olunca mahkemece; davacının yaptığını iddia ettiği masraflara yönelik olarak davanın reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla