3. Hukuk Dairesi 2016/7849 E. , 2017/18316 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7849 E. , 2017/18316 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:44

3. Hukuk Dairesi 2016/7849 E. , 2017/18316 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişan bozulmasından dolayı hediyelerin iadesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı ile 06/11/2013 tarihinde nişanlandıklarını, davalının nişanı bozmasına rağmen, hediyelerini ve taktığı altınları kendisine geri iade etmediğini, davalıya nişan nedeniyle 1 adet zincir 12.05 gr., 1 yüzük 2.96 gr.,1 yüzük 3.04 gr., 1 yüzük 3.34 gr., 1 yüzük 2.40 gr., 1 yüzük 3.00 gr. toplam beş adet yüzük, bir adet küpe 3.90 gr., 1 bilezik 89,26 gr.,on adet tek ata altının verildiğini ileri sürerek, 1 adet zincir takımı, beş adet yüzük, bir adet küpe, on adet tek ata altının aynen, olmadığı taktirde; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 17.420 TL karşılığı bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı; kendisine 500 TL'lik zincir, zincire takılı yarım altın, 1 adet alyans, 3 yüzük, 1 çift küpe, 7 adet ata lira, 7 tane 22 ayar 10-12 'şer gramlık bilezik takıldığını, davacının ziynetleri kendisinden aracını değiştirmek için alıp bozdurduğunu, nişanın bozulmasında kendisinin kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; davalının nişan hediyelerini davacıya iade ettiğini ispatlayamaması nedeni ile davanın kısmen kabulüne, davacının 1 adet 3.04 gram alyans yüzüğe ilişkin talebinin reddine, 1 Adet 14 ayar 12.05 gram zincir, 1 adet 2.96 gram yüzük, 1 adet 3.34 gram yüzük, 1 adet 3.00 gram yüzük,1 çift 3.90 gram küpe, 7 adet tek ata(100 lük), 7 adet 22 ayar 89,26 gram bilezikten oluşan ziynet eşyaların davalıdan aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde ziynetlerin toplam bedeli olan 14.255,50 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, nişan töreni sebebiyle hediye edilen eşya ve ziynet eşyalarının aynen iadesi, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin tahsili istemine ilişkindir.
I-) Bir hükmün neleri içermesi gerektiği HMK’nın 297.maddesinde tek tek sayılarak ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. Buna göre, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Bu şekilde dava sonunda mahkemenin kimin lehine, kimin aleyhine karar verdiği, davacının talebinin ne kadarının kabul edildiği, davalının neye göre mahkum edildiği tereddütsüz şekilde anlaşılmalıdır. Biçim koşullarının getiriliş amacı, hükmün açıklığı ve anlaşılırlığı kadar infaz kabiliyetini de sağlamaktır. Aksi hâl, yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır ve dava içinden yeni davaların doğmasına neden olur.6100 sayılı HMK'nın 26.maddesi (HUMK’nun 74. maddesi) hükmüne göre, mahkeme tarafların iddia, savunma ve talepleri ile bağlıdır. Kural olarak mahkemenin talepten fazlasına veya başka bir şeye hükmetmesi olanak dışıdır. Öğreti ve uygulamada taleple bağlılık olarak adlandırılan bu kural sadece sonuç istem yönünden değil, sonuç istemi oluşturulan her bir alacak kalemi yönünden de uygulanır.
Dosyanın incelenmesinde; davacının 1 adet zincir takımı, beş adet yüzük, bir adet küpe, on adet tek ata altın şeklindeki ziynet eşyalarının aynen mümkün olmadığı taktirde bedelini talep etmesine rağmen mahkemece 1 adet 3.04 gram alyans yüzüğe ilişkin talebinin reddine, 1 Adet 14 ayar 12.05 gram zincir, 1 adet 2.96 gram yüzük, 1 adet 3.34 gram yüzük, 1 adet 3.00 gram yüzük,1 çift 3.90 gram küpe, 7 adet tek ata(100 lük), 7 adet 22 ayar 89,26 gram bilezikten olaşan ziynet eşyalarının aynen iadesine, mümkün olmadığı taktirde bedelinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, talep konusu olmamasına rağmen 7 adet 22 ayar 89,26 gram bilezikle ilgili de karar verildiği, bu haliyle talep aşılarak hüküm kurulduğu belirlenmektedir.
O halde, mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak, davacının talebine ilişkin hüküm kurulması gerekirken, taleple bağlılık kuralına aykırı olarak HMK'nın 297. maddesine aykırı hüküm tesisi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
II-) Mahkemece davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiş olmasına göre; davalı lehine davanın rededilen kısmı üzerinden A.A.Ü.T.'ne göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru görülmemiştir.
III-)Bozma nedenlerine göre, davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bendde ve ikinci bendde açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı taraf yararına BOZULMASINA, üçüncü bendde açıklanan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla